Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Teoretická koncepce symbolu u Zdeňka Mathausera a její návaznost na Paula Ricoeura
Název práce v češtině: Teoretická koncepce symbolu u Zdeňka Mathausera a její návaznost na Paula Ricoeura
Název v anglickém jazyce: Zdenek Mathauser's theoretical concept of the symbol in comparison with Paul Ricoeur's theory of the symbol
Klíčová slova: Čtverec umělecké specifičnosti, symbol, metafora, alegorie
Klíčová slova anglicky: Square of Artistic Specification, symbol, metaphor, allegory
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.06.2014
Datum zadání: 16.06.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.06.2014
Datum a čas obhajoby: 15.06.2015 10:40
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:11.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování


Bakalářská práce bude založena na analýze konceptů teorie symbolu, které vznikly v rámci rozsáhlého a uceleného díla dvou teoretiků, pohybujících se cíleně na hraně mezi různorodými specifickými metodologiemi, a to konkrétně na hranicích strukturalismu a fenomenologie v případě Zdeňka Mathausera a na hranicích strukturalismu a hermeneutiky v případě Paula Ricoeura. Práce se bude zabývat Mathauserovým vymezením vzájemných vztahů mezi symbolem a alegorií, které Mathauser zabudovává do svého konceptu symbolového obdélníku (příp. čtverce), kterým chce komplexně vyjádřit dynamiku estetického pohybu v uměleckém díle a jeho zpětného odrazu v aktuálním světě. Takto vymezené pojetí symbolu bude srovnáváno s Ricoeurovým vymezením symbolu ve vztahu k metafoře, na které Mathauser sám odkazuje a ztotožňuje v něm Ricoeurův princip metafory se svým pojetím alegorie.
Seznam odborné literatury


MATHAUSER, Zdeněk. Metodologické meditace aneb Tajemství symbolu. Brno : Blok, 1989.
RICOEUR, Paul. Život, pravda, symbol. Praha : OIKOYMENH, 1993. (přel. Miloš Rejchrt, Jan Sokol. Uspořádal M. Rejchrt.)
RICOEUR, Paul. La métaphore vive. Paris : Seuil, 1957.
CASSIRER, Ernst: Filosofie symbolických forem. Díl I.: Jazyk (přel. Karel Berka). Díl II.: Mýtické myšlení (přel. Petr Horák). Praha: OIKOYMENH 1996.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK