Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza přípravy na funkci ředitele ve vybraných zemích OECD
Název práce v češtině: Analýza přípravy na funkci ředitele ve vybraných zemích OECD
Název v anglickém jazyce: Analysis of Preparation for Principal in Selected Country of OECD
Klíčová slova: Ředitel, vzdělání, analýza, OECD, kompetence
Klíčová slova anglicky: Principal, Education, Analysis, OECD, competence
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.06.2014
Datum zadání: 13.06.2014
Datum a čas obhajoby: 29.05.2015 08:15
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7,Praha 1, M103, multimediální učebna
Datum odevzdání elektronické podoby:09.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (management vzd.) (OSZD005MN)
Oponenti: PhDr. Michaela Tureckiová, MBA, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se bude zabývat analýzou profesní přípravy ve vybraných zemích (Kanada, USA, Mexiko, Chile) a jejich vzájemnou komparací se situací v České republice
Seznam odborné literatury
SANTIAGO, P. a kol.:OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education Mexico. OECD Publishing, 2012, ISBN 978-92-64-17263-0
SANTIAGO, P. a kol.:OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education Czech Republic. OECD Publishing, 2012, ISBN 978-92-64-11675-7
Beatriz Pont, Deborah Nusche, Hunter Moorman. Improving School Leadership vol. 1: Policy and Practice.OECD Publishing, 2008.ISBN 978-92-64-04467-8
OECD. Reviews of National Policies for Education Tertiary Education
in Chile. OECD Publishing, 2009 ISBN 978-92-64-05089-1
TROJAN, V. Problematika vzdělávání ředitelů škol, in.: Danielová a kol.
Vybrané trendy celoživotního vzdělávání v České republice a dalších státech Evropské unie, MU v Brně, 2013, ISBN 978-80-7375-883-7
TROJAN, V. Vzdělávání řídících pracovníků v českém školství. Orbis scholae, 2011, roč. 5, č. 3, s. 107-122, ISSN 1802-4637
KALOUS, J., aj. Příprava řídících pracovníků ve školství, 1997
SLAVÍKOVÁ, L. a kol. Ředitel školy -leader i manažer :komparace vzdělávání řídícíchpracovníků ve školství v ČR a vevybraných zemíc EU
2003
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá analýzou vzdělávání ředitelů v České republice a dále ve vybraných zemích na americkém kontinentu tzn. USA, Kanada, Chile a Mexiko. Všechny země jsou zároveň členy mezinárodní organizace OECD, která má jako jeden z cílů právě vzdělávací politiku členských zemí. V teoretické části se dále zabývá vzděláváním ředitelů jako manažerů škol. Cílem práce je zodpovědět na hlavní výzkumnou otázku, která zní: „Liší se jednotlivé vzdělávací systémy v přípravě budoucích ředitelů škol. V případě že ano, jaké odlišnosti se dají vypozorovat?“ Problém navazuje na další diplomové či jiné odborné práce, které se zabývaly srovnáním mezinárodních vzdělávacích systémů, ale ještě žádná z českých se nezabývala státy, které zpracovávám. Cílem této práce je pomocí kvalitativní analýzy dat vzdělávacích systémů zjistit, zda existují odlišnosti mezi jednotlivými státy, co mají společného a co odlišného. Hodnoceny budou tyto z hlediska doby studia budoucích ředitelů, složení studia, věku, počtu let praxe a právnímu zakotvení přípravy ředitelů do funkce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma work analyzes the education Principals in the Czech Republic and in selected countries in the Americas, ie. USA, Canada, Chile and Mexico. All countries are also members of the OECD, which has as one of its objectives being educational policies of member countries. The theoretical part also deals with education directors as managers of schools. The aim is to answer the main research question, which is: "They differ in the education systems in preparation for future school leaders. If yes, what differences can be observed? "The problem relates to other diploma or other professional work that dealt with international comparison of education systems, but still none of the Czech failed to address states that processing. The aim of this work is the qualitative data analysis of educational systems to determine whether there are differences between countries, what they have in common and what is different. Will be evaluated in terms of the period of study for future directors, studio compositions, age, years of practice and legal grounds in the training of office.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK