Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zařízení předškolního vzdělávání jako prostředek harmonizace rodičovských a pracovních rolí v Ústeckém kraji
Název práce v češtině: Zařízení předškolního vzdělávání jako prostředek harmonizace rodičovských a pracovních rolí v Ústeckém kraji
Název v anglickém jazyce: Early Childhood Education as Means of Parental and Professional Roles in Region Ústí
Klíčová slova: předškolní zařízení péče o děti - konkrétněji: Montessori školka, lesní školka, soukromá školka, veřejná školka, firemní školka, work-life balance,
Klíčová slova anglicky: pre-school care, Montessori school, forest nursery school, private nursery school, public nursery school, work-life balance
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.06.2014
Datum zadání: 16.06.2014
Datum a čas obhajoby: 15.06.2015 00:00
Místo konání obhajoby: Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2015
Oponenti: Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Cílem této bakalářské práce je zmapování vybraných zařízení péče o děti ve vztahu k uvedeným indikátorům, a také vliv státní správy na jednotlivá zařízení péče o děti v Ústeckém kraji. Bude mě tedy zajímat, jak jsou jednotlivá zařízení péče o děti využívaná a jakou roli zde hrají uvedené indikátory. Také budu porovnávat vliv státní správy na jednotlivá zařízení, tedy jak se stát snaží ovlivňovat zařízení péče o děti, aby co nejvíce vyhovovali potřebám rodičů.
V této práci se budu zabývat několika faktory předškolních zařízení péče o děti, které lze zkoumat vzhledem k harmonizaci rodičovských a pracovních rolí. Nejčastěji diskutovaným indikátorem je financování zařízení předškolní péče. Jak jsem již zmínila, v dnešní době existuje několik typů zařízení předškolní péče, tudíž je i mnoho způsobů jak jsou zařízení financována (státní dotace, školné, granty, a další). Pro mnoho rodičů je výše školného rozhodujícím faktorem pro výběr konkrétního zařízení. Jako další ukazatel „vhodného“ zařízení péče o děti můžeme označit provozní dobu jednotlivého zařízení, která je velmi důležitá především pro zaměstnané rodiče, kteří potřebují zkoordinovat pracovní dobu s provozní dobou daného zařízení. Dalším indikátorem, kterým bych se chtěla zabývat, je dostupnost (vzdálenost) konkrétních zařízení.
Jako základní literaturu jsem vybrala několik titulů:
Průcha, J. Mareš, J. Walterová, E.. Pedagogický slovník. 4. Vyd. Praha: Portál. 2004. ISBN 978-80-262-0403-9
Ettlerová, Sylva a spol. Harmonizace rodiny a zaměstnání – současné možnosti a jejich reflexe u mladé rodičovské generace. Praha: VÚPSV. 2006
Ettlerová, Sylva. Dostupnost služeb péče o děti předškolního věku. Praha: MPSV, 2007.
Kuchařová, Věra. Svobodová, Kamila. Síť zařízení denní péče o děti předškolního
věku v ČR. Praha: VÚPSV, 2006.
Výzkumný ústav pedagogický. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: VUP. 2004.
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK