Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Výběrové řízení na post ředitele školy z pohledu českého učitele a zřizovatele
Název práce v češtině: Výběrové řízení na post ředitele školy z pohledu českého učitele a zřizovatele
Název v anglickém jazyce: Selection procedure for the position of school director from the point of view of Czech teachers and headmasters
Klíčová slova: Ředitel školy, zřizovatel školy, konkurzní řízení, novela 472/2011 Sb., výběrová komise
Klíčová slova anglicky: school director, headmaster, selection procedure, novel No. 472/2011, selection board
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Romana Lisnerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.06.2014
Datum zadání: 11.06.2014
Datum a čas obhajoby: 11.09.2015 09:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M006, velká posluchárna
Datum odevzdání elektronické podoby:16.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (management vzd.) (OSZD005MN)
Oponenti: Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zadání diplomové práce: diplomová práce se zaměřuje na problematiku konkurzu na ředitele školy v souvislosti se změnou právních předpisů. Student komparuje různé pohledy na vypsaná konkurzní řízení ze strany ředitelů a učitelů škol a vymezuje pozitiva či negativa úprav právních předpisů v souvislosti s dopadem na školskou praxi. Součástí práce je návrh řešení situace.Práce bude vypracována na základě schváleného ideového a dále rozpracovaného prováděcího projektu popsanými metodami a za použití uvedené literatury. Student je povinen dodržet stanovený cíl a téma práce a realizovat výzkumný postup v souladu s cílem. V interpretaci získaných dat i při stanovení závěru musí postupovat objektivně, formální stránka a citování literatury bude odpovídat pokynům v metodickém materiálu pro závěrečné práce vydaném CŠM PedFUK v Praze v roce 2013. Práce musí splňovat kritéria pro závěrečné diplomové práce, autor práce tím dokládá dostatečnou kompetentnost pro další odbornou činnost.
Seznam odborné literatury
LHOTKOVÁ, I., TROJAN, V., KITZBERGER, J.: Kompetence řídících pracovníků ve školství. Praha: Wolters Kluwers ČR, a. s. ISBN 978-80-7357-899-2.
POL, M., HLOUŠKOVÁ, L., NOVOTNÝ, P., SEDLÁČEK, M.: Úvodní fáze profesní dráhy ředitelů základních škol. Studia paedagogica, Brno: MU, 2009. ISSN 1803-7437
SLAVÍKOVÁ, L., KARABEC, S.: Ředitel školy – leader i manažer. Praha – Manchester: 2003. ISBN 80-239-2209-2
SLAVÍKOVÁ, L. Vývojové aspekty managementu a řízení školy. Praha : Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2003. ISBN 80-7290-133-8.
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů.
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce se zabývá rozdílným pohledem zřizovatelů a potenciálních ředitelů mateřských, základních a středních škol na konkurzní řízení. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části práce autor především analyzuje právní předpisy týkající se konkurzního řízení u nás, tj. školský zákon a jeho novely a vyhlášku č. 82/2005 Sb.

V praktické části práce jsou prostřednictvím dotazníkového šetření zjišťovány názory dvou stran (strany zřizovatelů škol a strany uchazečů o post ředitele) jednak na proces konkurzního řízení jako takové, jednak na novelizace školského zákona.

Cílem práce je zjistit, jak se tyto názory dvou zainteresovaných stran liší. Závěry mohou být využitelné pro zkvalitnění procesu konkurzních řízení v ČR.

Práce vychází z odborné literatury uvedené v závěru a z dotazníkového šetření provedeného mezi 115 uchazeči o funkci ředitele a mezi 13 zřizovateli škol.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This master‘s thesis deals with various views of potential school directors and headmasters of the school director selection procedure. The work is divided into the theoretical and the research part. The theoretical part analyses the legislation relevant to the selection procedure for the school director, i.e. The School Law and law No. 82/2005.

In the practical part author used the questionnaire to find the ideas of potential school directors and headmasters of the selection procedure and of The School Law novelisation.

The goal of this thesis is to find how differs these ideas. The conclusions of this work can be used for the improvement of the school director selection procedure in the Czech Republic.

The work is based on the literature listed at the end and on the questionnaire survey, which was performed with 115 potential school directors and 13 headmasters.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK