Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Profil fondu vybrané knihovny z hlediska zastoupení tématu nových náboženství, sekt a magie.
Název práce v češtině: Profil fondu vybrané knihovny z hlediska zastoupení tématu nových náboženství, sekt a magie.
Název v anglickém jazyce: The fund profile of selected library in the view of representation of topic of the new religions, sects and magic.
Klíčová slova: budování fondu, akvizice, dostupnost titulů, nová náboženství, sekty, magie, Městská knihovna v Praze
Klíčová slova anglicky: collection development, acquisition, availability of titles, new religions, sects, magic, Municipal Library of Prague
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Radka Římanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.06.2014
Datum zadání: 10.06.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.07.2014
Datum a čas obhajoby: 07.09.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Helena Kučerová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je popis a základní analýza akvizice, zpracování, zpřístupnění a využívání titulů v oblasti témat nových náboženství, sekt a magie vybrané veřejné knihovny. Z hlediska metodologie praktické části práce budou využity strukturované rozhovory se zaměstnanci, pozorování (např. při analýzách volného výběru) a analýzy dat automatizovaného knihovnicko-informačního systému (bibliografické záznamy, anonymizovaného logy výpůjček).

Osnova práce:
1. Úvod
2. Vymezení tématu nových náboženství, sekt a magie
3. Dekompozice systému vybrané knihovny
3. Analýza budopvání fondu vybrané knihovny z hlediska tématu práce
4. Analýza prezentace fondů vybrané knihovny z hlediska tématu práce
5. Analýza užití fondů vybrané knihovny z hlediska tématu práce
6. Kritické zhodnocení případové studie z hlediska tématu práce
7. Závěr

Bakalářská práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
LUŽNÝ, Dušan. Nová náboženská hnutí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997, 181 p. Religionistika, svazek 3. ISBN 80-210-1645-0.

PIHEROVÁ, Libuše et al. Půjčování kontroverzních titulů ve veřejných knihovnách. Čtenář, 2001, 53(3), s. 84-87. ISSN 0011-2321.

STÖCKLOVÁ, Anna. 2008b. Dekompozice knihovního systému [online].Praha : Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, květen 2008[cit. 2009-03-11]. 9 s. Dostupný z WWW:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK