Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Marketingové řízení mateřské školy
Název práce v češtině: Marketingové řízení mateřské školy
Název v anglickém jazyce: Marketing management of the parent schools
Klíčová slova: Marketing, marketingový audit, marketingový výzkum, marketingový mix, strategické plánování, marketingová komunikace, image školy
Klíčová slova anglicky: marketing, marketing audit, marketing research, marketing mix, strategic planning, marketing communications, school image,
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jiří Trunda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.06.2014
Datum zadání: 10.06.2014
Datum a čas obhajoby: 19.05.2015 08:15
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7,Praha 1, M103, multimediální učebna
Datum odevzdání elektronické podoby:09.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (SMG) (OSZD004SM)
Oponenti: RNDr. Jindřich Kitzberger
 
 
 
Zásady pro vypracování
Obsahem práce je marketingový výzkum, marketingový audit mateřské školy. Předmětem výzkumu jsou možnosti postupu marketingového řízení ve vztahu ke kontextu mateřské školy.
Seznam odborné literatury
SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketingové řízení školy. 2. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2009, 328 s. ISBN 978-80-7357-494-9.
SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketing školy. 1. vyd. Zlín: EKKA, 1996, 382 s. ISBN 80-902-2008-8.
KEŘKOVSKÝ, Miloslav. Strategické řízení: teorie pro praxi. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2002, xii, 172 s. ISBN 80-717-9578-X
WEISSOVÁ, H.: Marketingový audit školy. Moderní vyučování, 2006, č. 4 s. 7-10. ISSN 1211-6858
Předběžná náplň práce
Obsahem práce je marketingový výzkum, marketingový audit mateřské školy. Předmětem výzkumu jsou možnosti postupu marketingového řízení ve vztahu ke kontextu mateřské školy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis deals with marketing research and marketing audit in terms of kindergarten. The subject of research is the process of marketing management options in relation to the context of the kindergarten.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK