Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Seriál Život je ples očima seniorů: recepční analýza zobrazených témat
Název práce v češtině: Seriál Život je ples očima seniorů: recepční analýza zobrazených témat
Název v anglickém jazyce: Senior’s view on the seraial Life is a ball: reception analysis of captured topics
Klíčová slova: senioři, stáří, domovy seniorů, seriál Život je ples, výzkumy publika, recepční analýza, kvalitativní obsahová analýza, ohniskové skupiny
Klíčová slova anglicky: seniors, old age, retirement homes, TV series Život je ples, audience research, analysis of reception, qualitative content analysis, focus groups
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Roman Hájek
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.06.2014
Datum zadání: 09.06.2014
Datum a čas obhajoby: 03.02.2016 09:00
Místo konání obhajoby: Hollar
Datum odevzdání elektronické podoby:04.01.2016
Datum proběhlé obhajoby: 03.02.2016
Oponenti: PhDr. Irena Reifová, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
FISKE, John. Television culture. London: Routledge, 1991, 353 s. ISBN 04-150-4284-4.

HAŠKOVCOVÁ, Helena. Sociální gerontologie, aneb, Senioři mezi námi. 1. vyd. Praha: Galén, 2012, 194 s. ISBN 978-807-2629-008.

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2008, 407 s. Metodologie, 2. ISBN 978-80-7367-485-4.

MACHOR, James a Philip GOLDSTEIN, ed. Reception study: from literary theory to cultural studies. New York: Routledge, 2001, 393 p. ISBN 04-159-2

MORGAN, David. Ohniskové skupiny jako metoda kvalitativního výzkumu. Vyd. 1. Brno: Psychologický ústav Akademie věd, 2001, 99 s. Metodologie, 2. ISBN 80-858-3477-4.

MORLEY, David. Television, audiences, and cultural studies. New York: Routledge, 1992, 325 p. ISBN 04-150-5445-1.

STAIGER, Janet. Media reception studies. New York: New York University Press, 2005, 251. ISBN 08-147-8135-7.
Předběžná náplň práce
Práce se zaměří na recepční analýzu českého seriálu Život je ples (režie: Petr Slavík, premiéra: 2012), věnovat se bude především tomu, jak seriál vnímali senioři, tedy skupina lidí, o níž série pojednává. Soustředím se přitom na několik vybraných témat, která seriál akcentuje.

Mezi klíčové otázky, na které budu hledat odpovědi, patří to, nakolik (a zda vůbec) tato charakteristika rezonuje u těch, o nichž seriál pojednává, jak se senioři vztahují k jednotlivým prezentovaným tématům a situacím, jak zdůvodňují své postoje a do jaké míry se seriál podílí na formování jejich postojů a představ o životě v domově seniorů.

Cílem práce je vytvořit list zobrazovaných témat v seriálu Život je ples a následně provést recepční analýzu několika vybraných témat na skupinách českých seniorů a seniorek metodou ohniskových skupin. Přesné okruhy diskuzí se seniory vzejdou z kvalitativní obsahové analýzy 16 dílů seriálu. Zaměřím se na to, jak zobrazované situace vnímají senioři a seniorky – tedy vrstevníci hlavních seriálových postav. Soustředím se na to, jak se liší vnímaní témat znázorněných v seriálu mezi jednotlivými dotazovanými seniory a zda souzní jejich vnímání se seriálovým zpracováním.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This work will focus on reception analysis of Czech series Život je ples (directed by Petr Slavík, premiere: 2012). Its aim is to uncover, how the series was perceived by seniors, the group of people this series is about. It will concentrate on several chosen topics, that are displayed in the series.

The key questions that I will try to answer here are: how the picture of a life of elderly resonates with the actual life of old people if at all; how old people relate to the particular topics and situations showed in the series; how they explain their attitude towards the series and how the series participates on the construction of their attitude and imagination concerning life in a retirement home.

The goal of this thesis is to create a list of topics displayed in the series Život je ples and consequently implement reception analysis, with several chosen ones, among groups of Czech seniors, using the method of focuse groups. The chosen topics for the interviews will come out of a qualitative content analysis of 16 episodes of the series. I am going to focus on how the presented situations will be perceived by the seniors – the peers of the series' characters. I will focus on the differences in perception of the series' presentation of the topics between the elders. I will also try to find out if their view will agree with the one of the series.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK