Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rakouská teorie hospodářských cyklů: polemika s informačním paradigmatem Josepha Stiglitze
Název práce v češtině: Rakouská teorie hospodářských cyklů:
polemika s informačním paradigmatem Josepha Stiglitze
Název v anglickém jazyce: Austrian Business Cycle Theory:
A Polemic with the Information Paradigm by Joseph Stiglitz
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ryska
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.06.2014
Datum zadání: 06.06.2014
Datum a čas obhajoby: 06.09.2016 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2016
Oponenti: PhDr. Mgr. Jiří Skuhrovec, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
DE SOTO, J.H., Peníze, banky a hospodářské krize, 2009, Praha, Aspi

MISES, Ludwig, Lidské jednání, 1989, Praha, Liberální institut

HAYEK, F. August, Prices and Production, Augustus M. Kelley Publishers, 1967

HAYEK, F. August, Monetary Theory and the Trade Cycle, Augustus M. Kelley Publishers, 1975

HAYEK, F. August, "The Use of Knowledge in Society" v Individualism and Economic Order, University of Chicago Press, 1980

GREENWALD, Bruce C. a Joseph E. STIGLITZ, Financial market imperfections and business cycles, Quarterly Journal of Economics, 1993, roč. 108, č. 1, s. 77-114.

GREENWALD, Bruce a Joseph STIGLITZ, New and Old Keynesians, Journal of Economic Perspectives, 1993, roč. 7, č. 1, s. 23-44.

STIGLITZ, Joseph E. Information and the Change in the Paradigm in Economics, American Economic Review, 2002, roč. 92, č. 3, s. 460-501.

STIGLITZ, JE. Interest rates, risk, and imperfect markets: puzzles and policies, Oxford Review of Economic Policy, 1999, roč. 15, č. 2.

DE SOTO, Teorie dynamické efektivnosti, 2013, Praha, Cevro institut
Předběžná náplň práce
Ve své práci se budu věnovat rakouské teorii hospodářského cyklu, vytvořenou Ludwigem von Misesem a dále rozvinutou jeho žákem F. A. von Hayekem a porovnám jí s teorií hospodářských cyklů přednesenou Josephem Stiglitzem. Stiglitz je dnes považován především za tvůrce ekonomie informací, což je téma které významným způsobem rozvinul rovněž von Hayek. Důraz bude kladen proto právě na roli nedokonalých informací v ekonomice. Dále se zaměřím na teorii kapitálu a na časový rozměr výroby, stejně jako na koordinační úlohu trhů. Práce bude vedena formou teoretického srovnávání textů těchto autorů.

Hypotézy

1) existence nedokonalých informací netvoří sama o sobě trhy neefektivními

2) příčina recesí není dána pouze exogenně, ale významným způsobem také vnitřně skrze proces úvěrové expanze, který narušuje časový rozměr výroby

3) teorie kapitálu tvoří stále nejslabší bod keynesiánských teorií, zde prezentovaných pracemi Josepha Stiglitze

Osnova

1) Úvod

2) Příčiny hospodářského cyklu optikou rakouské školy
3) Hayekova teorie informací v tržní ekonomice
4) Stiglitzovy asymetrické informace a jejich implikace pro hospodářský cyklus
5) Asymetrické informace a důsledky jejich existence pro teorii trhů
6) Role úrokových měr a problém rizik v tržní ekonomice
7) Polemika nad teoriemi hospodářských cyklů
8) Závěr
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK