Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Prevence dětské obezity pomocí výživy na víceletých gymnáziích
Název práce v češtině: Prevence dětské obezity pomocí výživy na víceletých gymnáziích
Název v anglickém jazyce: Nutrition as Childhood Obesity Prevention on Grammar Schools
Klíčová slova: dětská obezita, výživa, zdraví, veřejná politika, vzdělávání
Klíčová slova anglicky: childhood obesity, nutrition, health, public policy, education
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eva Tušková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.06.2014
Datum zadání: 06.06.2014
Datum a čas obhajoby: 15.06.2015 00:00
Místo konání obhajoby: Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2015
Oponenti: Mgr. Jan Kohoutek, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
2. Námět (formulace problému, jeho vstupní diskuze)

Jako „obezitu“ neoznačujeme pouze nadváhu či vyšší podíl tělesného tuku, ale stav, kdy procento tuku v těle jedince přesáhne hranici, za kterou již dotyčného ohrožuje na zdraví, či dokonce na životě. Obezita se dnes často označuje jako epidemie třetího tisíciletí, což rozhodně není nadnesené, uvážíme-li, že jí trpí více než 10 % dnešní dospělé populace a 65 % světové populace žije v zemích, kde jsou obezita a nadváha (a nemoci s ní spojené) příčinou více úmrtí, než podváha a nedostatečná výživa. (WHO, 2014)
Právě množství zdravotních komplikací, které obezita způsobuje (kardiovaskulární onemocnění, cukrovka, nemoci kosterní soustavy atd.) a náročnosti jejich eliminace či alespoň zmírnění, z ní činí jeden z nejzávažnějších problémů dnešní doby, co se (nejen) zdravotní politiky týká.
Ještě větší problém pak představuje obezita u dětí – dětství je dobou, kdy si utváříme hodnoty a návyky, které si s sebou neseme po celý život. Ti, kteří se s obezitou potýkali už v tomto věku, zůstali velmi často obézní i v dospělosti a bylo u nich prokázáno riziko mortality na onemocnění spojená s obezitou (především kardiovaskulární choroby) o 50-80 % vyšší, než u jedinců, kteří obezitou netrpěli. (INSERM, 2000, in: Tláskal, 2013) Obezita je navíc nemocí, kde dědičné předpoklady hrají nezanedbatelnou roli – potomek obézních rodičů má až 80% šanci, že bude obezitou trpět také. (Lisá, Kňourová, Drozdová, 1990)
Vzhledem k tomu, že nejúčinnějším prostředkem boje proti obezitě je její prevence, která leží zejména v oblasti dostatečné fyzické aktivity a správné výživy , hraje zde vedle vlivu rodiny klíčovou roli také škola. Právě ta je u dětí ve věku od 6 do 15 let důležitou institucí nejen co se týká vzdělání samotného, ale i jako místo, kde tráví podstatnou část dne, stravují se a osvojují si zvyky, které pak budou uplatňovat i v dalším životě. V rámci programu Zdraví 2020 – národní strategie ochrany zdraví a prevence nemocí (navazuje na předchozí strategii Zdraví 21), který spadá do režie Ministerstva zdravotnictví ČR a vychází z programu WHO, se proto pamatuje i na realizaci cílů právě v rámci školství. Tyto cíle jsou formulovány tzv. rámcovými vzdělávacími programy (RVP představují „benevolentnější“ formu školních osnov, přičemž stanovují pouze základní požadavky ze strany státu a konkrétnější formu si již může každá škola přímo upravit coby vlastní školní vzdělávací program) a zároveň jsou podporovány různé dotační programy pro zvýšení zdravotní gramotnosti, formování nutričních návyků či prevenci úrazů. (Marádová, 2010)
V letech 2007-2008 proběhlo šetření České školní inspekce, zaměřené právě na implementaci cílů v oblasti výchovy ke zdraví do výuky a jejich realizace v praxi (šetření se týkalo 116 základních škol). Zjištěny byly nicméně značné rozdíly mezi jednotlivými školami a pouze 48 % z nich dokázalo tyto cíle dobře zapracovat do svých školních vzdělávacích programů (ŠVP). (Marádová, 2010)
Obecně je možno říci, že na legislativní rovině došlo k výraznému posunu k lepšímu – školy mají k dispozici dokumenty, které jasně vymezují očekávané výstupy, co se výchovy ke zdraví týká. Problém však leží spíše v oblasti uvedení dané teorie do praxe. (Marádová, 2010)
Vzhledem k tomu, že prevence obezity pomocí správné výživy a znalostí zásad zdravého stravování je významnou součástí výchovy ke zdraví, ve své práci bych se ráda zaměřila právě na to, jakým způsobem školy tuto prevenci realizují.
3. Předpokládané metody zpracování a předběžná struktura práce

Jak již bylo řečeno, ve své práci budu zkoumat prevenci obezity pomocí výživy a zásad zdravého stravování v rámci základních škol. Vzhledem k výsledkům pilotní studie PedF Univerzity Karlovy z r. 2008, kdy byly zjištěny významné rozdíly v implementaci výchovy ke zdraví do školních programů mezi základními školami a odpovídajícím stupněm víceletých gymnázií a gymnázia si vedla o poznání hůře (Marádová, 2010), ráda bych porovnala situaci právě mezi vybranou základní školou a víceletým gymnáziem. Zvolila jsem metodu komparativní případové studie, přičemž se zaměřím na aktéry v rámci školy – ředitelé, pedagogičtí pracovníci, výchovní poradci aj. a na proces prevence samotný. Zajímat mě bude především, jakým způsobem k prevenci přistupují, do jaké míry vychází z již zmíněných RVP (Výživa ve výchově ke zdraví), zda se účastní i dalších projektů a v neposlední řadě, s jakými problémy se případně potýkají.

Instrumentální cíle této práce a výzkumné otázky:

- analýza aktérů v prevenci dětské obezity ve školách, institucionální analýza
• Jaké možnosti mají školy k dispozici v prevenci dětské obezity v oblasti výživy?
• Kdo jsou aktéři tohoto procesu?

- zmapování procesu prevence dětské obezity na vybrané ZŠ a víceletém gymnáziu a jejich komparace
• Jsou v této oblasti významné rozdíly v přístupu základních škol a víceletých gymnázií?

- analýza aktérů na konkrétní škole/gymnáziu, identifikace a porozumění problémům v procesu prevence dětské obezity a možné návrhy řešení
• Jakým způsobem školy prevenci realizují a s jakými problémy se případně setkávají?
• Kdo jsou aktéři prevence dětské obezity pomocí výživy na zkoumaných školách?
• Jaká lze navrhnout řešení případných problémů?

- komparace s obdobnými procesy v jiných státech
• Jakým způsobem řeší prevenci dětské obezity v rámci výživy školní instituce v jiných státech?Teoretická východiska:

Problém obezity jako takový v dnešní době prostupuje řadou dimenzí jak z hlediska společenského, tak politického a ekonomického. Vzhledem k zaměření své práce jsem se rozhodla opřít ji o teoretické koncepty z těchto oblastí:

Zdraví
Dle definice WHO bereme „zdraví“ jako stav „úplné tělesné, duševní a sociální pohody, nikoli pouze nepřítomnost nemoci či nemohoucnosti.“ [WHO, 2014]
Svou práci tedy primárně opírám o fakt, že zdraví je základním předpokladem kvalitního života každého jedince a právě obezita a nemoci s ní spojené tuto kvalitu výrazně narušují, proto je boj proti obezitě jedním z hlavních cílů v oblasti veřejného zdraví. (MZČR, 2014) Nejefektivnější nástroj v rámci ochrany zdraví pak představuje primární prevence.

Veřejná politika
Ochrana zdraví a boj proti nemocem představují veřejný zájem, jeden z charakteristických znaků veřejné politiky. Ta je multidimenzionální disciplínou, pod níž mimo jiné spadá právě zdravotní a vzdělávací politika, tedy oblasti, jichž se téma mé práce přímo dotýká. V rámci veřejně-politického cyklu mě pak bude zajímat především proces implementace politiky, tedy její uskutečňování a problémy s ním spojené. Důležitým krokem bude také analýza aktérů mnou zkoumaného procesu, které představují:
• volení představitelé
• zaměstnanci a jmenovaní pracovníci ve veřejném sektoru
• představitelé a členové zájmových a profesních skupin
• média
• pracovníci výzkumu
(Háva, 2009)

Výživa
Současný systém produkce potravin je z hlediska epidemie obezity neoptimální v několika faktorech: upřednostňování kvantity na úkor kvality, přičemž často není brán ohled na doporučené výživové standardy, nadprodukce potravin a cenová politika. Vyvážená strava z hlediska jak množství, tak výživových hodnot, nicméně (spolu s přiměřenou fyzickou aktivitou) představuje klíčovou oblast, co se prevence obezity týká, a je základním determinantem zdraví obecně.

Vzdělání
Vzdělávání je jednou ze základních společenských hodnot a je nezbytným předpokladem dalšího jak hospodářského, tak společenského rozvoje. Proto je mimo jiné jedním z kritérií, kterými se u jednotlivých států určuje tzv. Index lidského rozvoje. (HDR, 2013)
Právě dětství a doba povinné školní docházky jsou obdobím, kdy si spolu se získáváním vědomostí formujeme základní návyky, které ovlivňují naše chování po zbytek života, je tedy důležité věnovat v tomto ohledu dostatečnou pozornost i co se týká výživy a stravovacích návyků.
Předběžná struktura práce:

1. Úvod
2. Výzkumné otázky a cíle
3. Teoretická východiska
4. Metodologie
5. Empirická část
6. Diskuze výsledků, závěr
7. Použitá literatura a zdroje


4. Orientační seznam literatury

webové stránky organizací:

World Health Organization (http://www.who.int/en/)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (http://www.msmt.cz/)
Ministerstvo zdravotnictví ČR (http://www.mzcr.cz/)
Státní zdravotní ústav (http://www.szu.cz/)
International Association for the Study of Obesity (http://www.iaso.org/)
Česká obezitologická společnost (http://www.obesitas.cz/)
Metodický portál (http://rvp.cz/)
literatura, články a výzkumné zprávy:

NEKOLA, M., VESELÝ, A. Analýza a tvorba veřejných politik. Praha: SLON, 2007.
HENDL, J. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005.
KALMAN, M. et al. Národní zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků. Univerzita Palackého v Olomouci, 2011.
LISÁ, L.; KŇOUROVÁ, M.; DROZDOVÁ, V. Obezita v dětském věku. Hálkova
sbírka pediatrických prací. Praha: Avicenum, 1990.
MARÁDOVÁ, E. Podpora zdraví v kurikulu a edukační realitě na základních a středních školách. Škola a zdraví 21, 2010.
STORY, M., KAPHINGS, K. M., FRENCH, S. The Role of Schools in Obesity Prevention. The Future of Children, vol. 16, no. 1., 2006.
POTŮČEK, M. a kol. Veřejná politika. Praha: SLON, 2005.
Výživa ve výchově ke zdraví. Výukový program pro pedagogy na 2. stupni ZŠ. Praha: MŠMT, 2010. Dostupné online z: http://www.viscojis.cz/documents/Vyukova_osnova_pro_pedagogy.pdf/
KALMAN, M., VAŠÍČKOVÁ, J. (eds.), Zdraví a životní styl dětí a školáků. Univerzita Palackého v Olomouci, 2013.5. Jméno konzultanta

Mgr. Eva Tušková6. Zdroje

HÁVA, P. Aktéři veřejné politiky [online]. [cit. 2014-05-15]. Dostupné online z: http://samba.fsv.cuni.cz/~hava/DIPLOMOVY SEMINAR 2012/DS 9_metody analyzy akteru politiky.ppt
WHO, Definition of Health [online]. [cit. 2014-05-15]. Dostupné online z: http://www.who.int/about/definition/en/print.html
WHO, Obesity and overweight [online]. [cit.2014-05-15]. Dostupné online z: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/
United Nations Human Development Programme, Human Development Reports [online]. [cit. 2014-05-15]. Dostupné online z: http://hdr.undp.org/en/statistics/hdi
LISÁ, L.; KŇOUROVÁ, M.; DROZDOVÁ, V. Obezita v dětském věku. Hálkova
sbírka pediatrických prací. Praha: Avicenum, 1990.
MARÁDOVÁ, E. Podpora zdraví v kurikulu a edukační realitě na základních a středních školách. Škola a zdraví 21, 2010.
TLÁSKAL, P. Prevence dětské obezity [online]. [cit.2014-05-15]. Dostupné online z: http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/seminare/Prevence_detske_obezity.pdf/
MZČR, Veřejné zdraví [online]. [cit. 2014-05-15]. Dostupné online z: http://www.mzcr.cz/Unie/obsah/verejne-zdravi_3101_8.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK