Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obchodní společnosti a jejich mobilita v evropském kontextu
Název práce v češtině: Obchodní společnosti a jejich mobilita v evropském kontextu
Název v anglickém jazyce: Companies and their mobility in the European context
Klíčová slova: mezinárodní právo soukromé – evropské právo – rozhodné právo – společnost – inkorporační teorie – teorie sídla – svoboda usazování – přemístění sídla – nadnárodní společnosti – fúze
Klíčová slova anglicky: private international Law – European law – conflict of law rules – company – incorporation theory – real seat theory – freedom of establishment – transfer of seat – supranational companies - mergers
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.06.2014
Datum zadání: 05.06.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.06.2014
Datum a čas obhajoby: 19.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2014
Předběžná náplň práce
Práce si klade za cíl prozkoumat, zda a případně za jakých podmínek je možná mobilita právnických osob, zejména obchodních společností v Evropské unii. S postupující globalizací se totiž otevírají vnitrostátní trhy a zvyšuje se konkurence ekonomických aktérů na nich působících a s tím se v některých případech zvyšuje také tlak na potřebu přemístit místo výkonu podnikatelské činnosti, eventuelně změnit právní řád, jímž se řídí statut určité právnické osoby.

Přístupy států k určení osobního statutu právnické osoby se liší. V návaznosti na to se odlišují i přístupy k jejich možné mobilitě. Proto se práce zaměřuje na analýzu čtyř vybraných právních řádů členských států EU (dvou založených na tzv. inkorporační teorii, která se v obecné rovině staví k mobilitě právnických osob vstřícněji a dvou založených na tzv. teorii sídla, která je považována ve vztahu k mobilitě právnických osob za rigidnější).

Tato oblast je výrazně ovlivněna harmonizačními tendencemi v právní úpravě EU, a to jak v primárním právu, podrobně vyloženém četnou judikaturou Soudního dvora EU ve vztahu ke svobodě usazování společností, tak i v právu sekundárním, které sice prozatím neupravuje možnost přímého přemístění sídla společnosti do jiného členského státu, ale přináší alternativní možnosti jak to zařídit (pomocí unijních nadnárodních forem společností, u nichž je výslovně upravena možnost přemístit sídlo, či formou přeshraničních fúzí). Proto práce analyzuje, jak přesně jsou těmito tendencemi národní právní úpravy dotčeny a jakým směrem se unijní právní úprava ubírá.

Ve světle cizozemských právních úprav a harmonizačních tendencí v EU je pak analyzována právní úprava česká.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis aims to examine whether and, where applicable, under what conditions a mobility of legal entities, especially of companies can be realised within the European Union. With the progressing globalisation the national markets became more open and the competition of economical actors increases and thus sometimes it is necessary to transfer the place of business and sometimes even to change the legal status of a legal entity.

Approaches of states how to determine the legal status of a legal entity differ. In consequence also the approaches to their possible mobility differ. Therefore, the thesis analyses four selected legal systems of Member States of the European Union (two based on the co-called incorporation theory which is generally more positive towards the mobility of legal entities and two based on the so-called seat theory which is considered to be more rigid with regard to the mobility of legal entities).

This area is substantially influenced by harmonisation tendencies in the EU legislation both in the area of the primary law, as interpreted by the case-law of the European Court of Justice relating to the freedom of establishment of companies, and in the area of secondary law which currently does not allow the possibility to directly transfer the seat of a company but sets forth alternative possibilities how to do it (through EU supranational forms of companies which expressly regulate the possibility to transfer the seat of a company or through cross-border mergers). Therefore, the thesis analyses how these tendencies influence national legal systems and the direction of future development in the EU.

In the light of foreign legal systems and harmonisation tendencies in the EU the thesis analyses the Czech legislation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK