Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jak příjímají biologické děti pěstounů své sourozence v pěstounské péči a pěstounství svých rodičů
Název práce v češtině: Jak příjímají biologické děti pěstounů své sourozence v pěstounské péči a pěstounství svých rodičů
Název v anglickém jazyce: How the biological children of foster parents accept their new foster siblings and fostering of their parents
Klíčová slova: rodina, náhradní rodinná péče, pěstounská péče, vztahy v rodině, sourozenci, sourozenecké vztahy
Klíčová slova anglicky: family, foster care, relationships in family, siblings, sibling´s relationships
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.06.2014
Datum zadání: 03.06.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.05.2015
Datum a čas obhajoby: 16.06.2015 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Oldřich Matoušek
 
 
 
Zásady pro vypracování
Ve své bakalářské práci bych se chtěla zaměřit na vztahy biologických dětí k sourozencům, které jejich rodina přijala do pěstounské péče, pohledem pěstounů. V teoretické části bych se věnovala definicí rodiny a jejímu významu pro vývoj dítěte, vývoji pěstounské péče a jejímu vlivu na osobnost dítěte. Další kapitolu bych věnovala vztahům v rodině a především těm sourozeneckým. V praktické části bych chtěla pomocí dotazování (rozhovory,dotazníky) pěstounů zjistit, jaké tyto vztahy jsou.
Seznam odborné literatury
ARCHEROVÁ, Caroline. Dítě v náhradní rodině. Praha: Portál, 2001.
DYTRYCH, Zdeněk; MATĚJČEK, Zdeněk. Nevlastní rodiče a nevlastní děti. Praha: Grada publishing, 1999.
KOVAŘÍK, Jiří. a kol.: Náhradní rodinná péče v praxi. Praha: Portál, 2004.
LANGMEIER, Josef; MATĚJČEK, Zdeněk. Psychická deprivace v dětství. 3.dopl. vyd., Praha: Avicenum, 1973.
LEMAN, Kevin. Sourozenecké konstelace. Praha: Portál, 1997.
MATĚJČEK, Zdeněk. Co děti nejvíc potřebují. 3. vyd., Praha: Portál, 2003.
MATĚJČEK, Zdeněk a kol. Náhradní rodinná péče. Praha: Portál, 1999.
MATĚJČEK, Zdeněk. O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. Praha: Portál, 1994.
MATĚJČEK, Zdeněk a kol. Osvojení a pěstounská péče. Praha: Portál, 2002.
MATOUŠEK, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: Sociologické nakladatelství, 1993.
PREKOPOVÁ, Jirina. Prvorozené dítě: o sourozenecké pozici. Praha: Grada publishing, 2002.
RADVANOVÁ, Senta. Výchova dětí v náhradní rodinné péči. Praha: SPN, 1980.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK