Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Zhodnocení potenciálu a dopadu portálu Airbnb v Česku
Název práce v češtině: Zhodnocení potenciálu a dopadu portálu Airbnb v Česku
Název v anglickém jazyce: Evaluation of Airbnb‘s Potential and Impact in the Czech Republic
Klíčová slova: cestovní ruch, marketing služeb, ekonomika sdílení, systémy společné spotřeby, Airbnb, ubytování, hotel
Klíčová slova anglicky: tourism, services marketing, sharing economy, collaborative consumption, Airbnb, accommodation, hotel
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.06.2014
Datum zadání: 02.06.2014
Datum a čas obhajoby: 27.01.2016 10:00
Místo konání obhajoby: Hollar
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2016
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2016
Oponenti: Mgr. Anna Shavit, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
Airbnb je internetovou službou, pomocí níž jednotlivci nabízejí krátkodobé pronájmy pokojů i celých domů turistům. Založena byla roku 2008 ve Spojených státech a brzy si získala oblibu cestovatelů po celém světě. Cílem mé práce bude představení této služby a analýza její nabídky v porovnání s hotely v Praze. Pokusím se zjistit, zda Airbnb tradičním hotelům konkuruje, anebo tvoří jiný segment trhu.
Seznam odborné literatury
HORNER, Susan a John SWARBROOKE. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času: [aplikovaný marketing služeb]. Praha: Grada, c2003, 486 s. ISBN 80-247-0202-9.
Horner a Swarbrooke analyzují typické znaky turistického průmyslu v Evropě a zkoumají marketingové strategie, které jsou v této oblasti využívány. Zabývají se rovněž aktuálními otázkami a problémy, které ovlivňují marketingové rozhodování v oblasti cestovního ruchu v Evropě.

MORRISON, Alastair M. Marketing pohostinství a cestovního ruchu. 1.vyd. Praha: Victoria publishing, 1995, 523 s. ISBN 80-856-0590-2.
Autor nabízí systematický přístup k marketingu cestovního ruchu a teorii doplňuje příklady z praxe. Kniha odráží moderní trendy v této oblasti, včetně online marketingu, elektronického obchodu či věrnostního marketingu.

N. S. BISHT, N.S.Rakesh Belwal. Internet marketing of tourism. Mumbai [India]: Himalaya Pub. House, 2010. ISBN 978-144-1662-033.
Autoři definují marketing cestovního ruchu, zkoumají roli internetu jako strategického nástroje pro globální marketing a představují marketingové strategie pro éru internetu.

ROGERS, Rachel Botsman and Roo. What's mine is yours: how collaborative consumption is changing the way we live. Rev. and updated ed. London: Collins, 2011. ISBN 00-073-9591-4.
Botsman a Rogers vysvětlují, jak spotřeba sdílení mění svět, opírají se o příklady společností jako eBay či Craigslist nebo třeba systém tzv. car sharing. Ekonomika sdílení podle nich silně ovlivňuje nejen to, co konzumujeme, ale hlavně způsob, jakým konzumujeme.

WANG, Youcheng a Abraham PIZAM. Destination marketing and management: theories and applications. Cambridge, MA: CABI, c2011, x, 370 p. ISBN 18-459-3762-7.
Autoři pohlížejí na destinace jako na základní prvek analýzy při modelování turistického systému. Kniha se zaměřuje na destinační marketing a management. Zabývá se oblastmi jako proces rozhodování spotřebitele, vývoj produktu a jeho distribuce či například využívání nových technologií pro marketing cestovního ruchu.

Diplomové práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a doktorských prací, které byly k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých fakultách či vysokých školách za posledních pět let):

DEBELJAK, Ognjen. Srovnání vybraných ubytovacích portálů [online]. 2014 [cit. 2014-06-01]. Diplomová práce. Vysoká škola ekonomie a managmentu, . Vedoucí práce Ing. Aleš Marek, Ph.D. Dostupné z: <http://theses.cz/id/51jnh6/>.

HÁSOVÁ, Mgr. Adéla. Cestovní ruch a sociální sítě: Projekt CouchSurfing v Česku. Praha, 2012. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/100375/. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce RNDr. Dana Fialová, Ph.D.

JEŘÁBEK, Petr. Spotřebitelské preference při výběru ubytovacích zařízení. Praha, 2010. 84950. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/84950/. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu. Vedoucí práce Ing. Miroslava Navrátilová.

MIŠKOVÁ, Zuzana. Vplyv sociálnych sietí a recenzných portálov na kvalitu služieb vybraného hotela [online]. 2013 [cit. 2014-06-02]. Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze, . Vedoucí práce Jiřina Jenčková. Dostupné z: <http://theses.cz/id/pza3kz/>.

VAVŘINA, PhDr. Marek. Ekonomie společenství. Praha, 2010. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/75362/. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd. Vedoucí práce prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.

Předběžná náplň práce
Airbnb je internetovou službou, pomocí níž jednotlivci nabízejí krátkodobé pronájmy pokojů i celých domů turistům. Založena byla roku 2008 ve Spojených státech a brzy si získala oblibu cestovatelů po celém světě. Cílem mé práce bude představení této služby a analýza její nabídky v porovnání s hotely v Praze. Pokusím se zjistit, zda Airbnb tradičním hotelům konkuruje, anebo tvoří jiný segment trhu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Airbnb is a website for people to rent their spare rooms to tourists. It was founded in 2008 in San Francisco and soon became popular all around the world. The aim of this thesis is to introduce this phenomenon and compare its offer with the offer of hotels in Prague. I will try to find out if Airbnb can compete with established hotels or if it is an example of a new market segment.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK