Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odsun, česko-německé vztahy a postava Němce v současné české próze
Název práce v češtině: Odsun, česko-německé vztahy a postava Němce v současné české próze
Název v anglickém jazyce: Expulsion of Germans, Czech-German relations and the character of a German in the contemporary Czech prose
Klíčová slova: Radka Denemarková, Peníze od Hitlera, Kateřina Tučková, Vyhnání Gerty Schnirch, Jakuba Katalpa, Němci, komparace, odsun, vyhnání, česko-německé vztahy, současná česká próza, válka, křivda, oběť, kolektivní vina
Klíčová slova anglicky: Radka Denemarková, "Peníze od Hitlera" (Money from Hitler), Kateřina Tučková, "Vyhnání Gerty Schnirch" (The Expulsion of Gerta Schnirch), Jakuba Katalpa, "Němci" (The Germans), comparison, transfer, expulsion, Czech-German relations, contemporary Czech prose, war, injustice, victims, collective guilt
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.06.2014
Datum zadání: 02.06.2014
Datum a čas obhajoby: 12.01.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:01.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 12.01.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Josef Peterka, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
práce bude vypracována podel zásad a norem platných na Pdf UK v Praze.
Seznam odborné literatury
Zandová, Gertraude: Transfer/Vyhnání/Odsun v kontextu české literatury, Host, Brno
PEROUTKOVÁ, Michaela. Vyhnání : jeho obraz v české a německé literatuře a ve vzpomínkách
Rozumět dějinám. Vývoj česko-neměckých vztahů na našem území 1848-1948
Jungmann, Milan: Prózy o česko-německých vztazích. Literární noviny, 1993,roč. 4, č. 29, 22. 7., s. 6.
Maidl, Václav: Zobrazení německy mluvících postav v české literatuře psané po roce 1945. Tvar, 1993, roč. 4, č. 9, . 4-5.
Richter, Karel: Češi a Němci v zrcadle dějin. Sv. 1. Třebíč, Akcent, 1999.
Richter, Karel: Češi a Němci v zrcadle dějin. Sv. 2. Třebíč, Akcent, 1999.
DORNEMANN, Axel. Flucht und Vertreibung aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten in Prosaliteratur und Erlebnisbericht seit 1945: eine annotierte Bibliographie. Stuttgart: Anton Hiersemann, Verlag, 2005
HELBIG, Louis Ferdinand. Der ungeheure Verlust. Flucht und Vertreibung in der deutschsprachigen Belletristik der Nachkriegszeit. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1988.
HELBIG, Louis Ferdinand – HOFFMANN, Johannes – KRAEMER, Doris. Verlorene Heimaten – neue Fremden. Literarische Texte zu Krieg, Flucht, Vertreibung, Nachkriegszeit. Dortmund: Forschungsstelle Ostmitteleuropa, 1995.
STANĚK, Tomáš. Odsun Němců z Československa. Praha: Academia – Naše vojsko, 1991.
POLÁKOVÁ, Jenny. Česká fuga: Útěk, vyhnání, odsun v některých dílech německy psané literatury. Tvar, 1999. Jg. 10, Nr. 3, S. 12-13.


Předběžná náplň práce
Práce bude analyzovat způsob zacházení s tematem poválečného odsunu německého obyvatelstva jako s literárním faktem. Zaměří se na způsoby výstavby tohoto tékmatu a jeho funkci v kontextu významu celého vyprávění. Rovněž bude sledovat variace tohoto tématu v různých narativních textech a analyzovat jeho případné proměny. Navzdory tomu, že součástí studijní literatury budou texty historiografické, nebude záměrem práce srovnání skutečnosti s fikcí, ale důsledná analýza tématu odsunu jako tématu literárního.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this work is to analyze the topic of post-war expulsion of the German population as a literary fact. It will focus on ways of a construction of this topic and its importance in the context of the whole narrative. It will also follow different variations of this theme in a variety of narrative texts and analyze its possible transformation. Despite the fact that part of the secondary literature will be based on historiographical texts, the intention of this work is not comparing facts and fiction, but a careful analysis of the topic expulsion as a literary theme.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK