Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jazykový kontakt srbštiny a turečtiny
Název práce v češtině: Jazykový kontakt srbštiny a turečtiny
Název v anglickém jazyce: Language contact of Serbian and Turkish
Klíčová slova: Language contact, Serbian language, Turkish language, Turkish influence, Loanwords
Klíčová slova anglicky: Jazykový kontakt, srbština, turečtina, vliv turečtiny, výpůjčky
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Helena Stranjik, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.05.2014
Datum zadání: 31.05.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.10.2014
Datum a čas obhajoby: 03.02.2016 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:08.01.2016
Datum proběhlé obhajoby: 03.02.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Karel Jirásek, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Sandra Vlainić
Zásady pro vypracování
Hlavním cílem práce je popsat otázku jazykového kontaktu srbštiny a turečtiny a poukázat na dopad tohoto kontaktu prostředstvím zkoumání sociálně-historických důvodů, které způsobily proces přejímání tureckých slov do srbštiny. Dále také bude definován pojem «výpůjčka» a popsány druhy výpůjček obecně i konkrétně na příkladech přijatých tureckých slov v srbštině. Výpůjčky budou dále charekterizovány po stránce sémantické i stylistické a pozornost bude věnována fenoménu adaptace přijatých slov do domácího jazyka.
Seznam odborné literatury
Kazazis, Kostas: The Status of Turkisms in the Present-Day Balkan Languages, In: Aspects of the
Balkans,Paris, 1972
Simić, R.: Pravopis srpskog jezika. Normativistička i kodikološka ispitivanja. Beograd, 1994.
Popović, Lj., Stanojčić, Ž.: Gramatika srpskoga jezika. Beograd, 1994.
Filipović, Rudolf: Teorija jezika u kontaktu, Zagreb, Jugoslavenska akademija znanosti i
umjetnosti - Školska knjiga, 1986.
Domanović, Ž. - Anić, Š. - Klaić, N.: Rečnik stranih reči. Beograd 2001.
Ristić, S.: Ekspresivna leksika u srpskom jeziku, teorijske osnove i normativno kulturološki
aspekti. Beograd 2004.
Otašević, Đ.: Rečnik turcizama. Beograd 2009.
Strachovskij, S.: Zametky o metodologii etimologičeskich issledovanij tureckich zaimstvovanij
v serbo-chorvatskom jazyke. Moskva 1965.
(Стаховский, С.: Заметки о методологии этимологических исследований турецких
заимствований в сербско-хорватском языке. Москва, 1965.)
Chaugen, E.: Process zaimstvovanija. Novoje v lingvistike. Jazykovyje kontakty. Moskva 1972.
(Хауген, Э.: Процесс заимствования. Новое в лингвистике. Языковые контакты. Москва
1972.)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK