Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tvorba zdravotní politiky Kraje Vysočina
Název práce v češtině: Tvorba zdravotní politiky Kraje Vysočina
Název v anglickém jazyce: Formation of the Health Policy in Vysočina Region
Klíčová slova: Kraj Vysočina, zdravotnictví, zdravotní politika, strategie
Klíčová slova anglicky: Vysočina Region, health care, health care policy, strategy
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.05.2014
Datum zadání: 31.05.2014
Datum a čas obhajoby: 20.06.2016 00:00
Místo konání obhajoby: U Kříže 8, Praha 5
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2016
Oponenti: Mgr. Eva Tušková, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
ABEL-SMITH, Brian. An introduction to health: policy, planning and financing. London: Longman, 1997, viii, 237 s. ISBN 0-582-23866-8.

BILKOVÁ, Lucie. Lidské zdroje ve zdravotnictví Kraje Vysočina se zaměřením na ambulantní specialisty. Diplomová práce. Praha, 2005. 91 s.

BJORKMAN, James Warner, ed. a Altenstetter, Christa, ed. Health policy. Cheltenham: Edward Elgar, 1998. xxii, 766 s. An Elgar reference collection. The International library of comparative public policy; 7. ISBN 1-85898-587-0.

Cesty k efektivně fungujícím zdravotnických systémům. Kostelec nad Černými lesy: Institut zdravotní politiky a ekonomiky, 2004, 96 s. ISBN 80-866-2518-4.

FELDSTEIN, Paul J. Health care economics. 6th ed. Clifton Park: Thomson, 2005, xxxiii, 541 s. ISBN 1-4018-5979-8.

FIALA, Petr. SCHUBERT, Klaus. Moderní analýza politiky: uvedení do teorií a metod policy analysis. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2000, 170 s. ISBN 80-85947-50-1.

GARRIDO, M, F KRISTENSEN, C NIELSEN a R BUSSE. Health technology assessment and health policy-making in Europe: current status, challenges and potential [online]. Geneva: World Health Organization, 2008, xiv, 181 p.

HÁJEK, Jakub. Naplňování cílů zdravotní politiky Kraje Vysočina. Seminární práce. Praha, 2014. 24 s.

HÁVA, Petr. Analýza sítě zdravotnických zařízení v kraji Vysočina: studie k přípravě Zdravotního plánu kraje. Kostelec nad Černými lesy: Institut zdravotní politiky a ekonomiky, 2005.

HÁVA, Petr. Zdraví 21: osnova politiky zdraví pro všechny : základní koncepční východiska české zdravotní politiky v letech 2003-6. Kostelec nad Černými lesy: Institut zdravotní politiky a ekonomiky, 2003, 31 s. ISBN 80-86625-31-1.

Hodnocení politiky podpory zdraví a její infrastruktury v České republice. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy: Institut zdravotní politiky a ekonomiky, 2004, 62 s. ISBN 80-866-2514-1.

JACAB, Z. Better Health for Europe, The new European policy for health – Health 2020. Azerbaijan: WHO, 2011.

KNOEPFEL, Peter. Public policy analysis. Bristol: Policy Press, 2007, xvii, 317 s. ISBN 978-1-86134-907-1.

KRONENFELD, Jennie J. Care for major health problems and population health concerns: impacts on patients, providers and policy [online]. Bingley: Emerald Jai, 2008, x, 249 p.

KUVÍKOVÁ, Helena. Tvorba a realizácia zdravotníckej politiky. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2006, 209 s. ISBN 80-8083-340-0.

MACHOVÁ, Kamila. Přístup české zdravotní politiky ke strategii Zdraví 2020. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2013. 118 s.

OCHRANA, František a Milan PŮČEK. Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě: smart administration. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, 246 s. ISBN 978-807-3576-677.

OCHRANA, František, POTŮČEK, Martin, DRHOVÁ, Zuzana. Strategické řízení ve veřejné správě a přístupy k tvorbě politiky. Praha: Matfyzpress, 2010, 193 s. ISBN 978-80-7378-130-9.

POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005, 399 s. ISBN 80-86429-50-4.

POZGAR, George D. Legal aspects of health care administration. 11th ed. Sudbury, Mass.: Jones & Bartlett Learning, c2012, xxi, 602 s. ISBN 978-0-7637-8049-4.

VEVERKA, D. Komparační analýza vybraných koncepčních dokumentů vytvořených v průběhu transformace zdravotnictví. Diplomová práce. Praha: FSV UK, 2000.HÁVA, P., TUŠKOVÁ, E., MÜLLER, L. Význam kvalitativních metod ve výzkumu zdravotní politiky (diskurzivní analýza a kritická diskurzivní analýza). In Zdravotnictví v České republice, 2011, roč. 14, č. 4. ISSN: 1213-6050.

PAVLÍK, Marek. Zdravotní politika na úrovni krajů mezi léty 2003 – 2010. Zdravotnictví v České republice, 2010, roč. 13, č. 4, s. 138-142. ISSN: 1213-6050.

RÁŽOVÁ, Jarmila. Implementace programu ZDRAVÍ 21. Hygiena, 2008, roč. 53, S1, S8. ISSN: 1802-6281.

ŠEDO, Jiří. MARX, David. Analýza krajských zdravotních plánů. Zdravotnictví v České republice, 2009, roč. 12, č. 4, s. 138-144. ISSN: 1213-6050.Koncepce eHealth Kraje Vysočina 2012 – 2015 : verze 1.0. 2011.

Koncepce střednědobé resortní politiky Ministerstva zdravotnictví v letech 2003 až 2006 – koncepce reformy zdravotnictví. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2004.

Program Zdraví 21 pro kraj Vysočina : Koncepční dokument kraje Vysočina pro období 2008 – 2015. 2008.

Teze střednědobé koncepce resortní politiky Ministerstva zdravotnictví ČR v letech 2003-2006. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 14. 2. 2003.

Zdraví 21: osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace. Kodaň: SZO. Regionální úřadovna pro Evropu, 2001. ISBN: 80-85047-19-5.

Zdravotní plán kraje Vysočina : verze 1.2. 2007.
Předběžná náplň práce
Vytvoření krajů v roce 2000 a převedení zdravotnických zařízení do jejich působnosti vyvolalo nutnost strategického řízení ve zcela nové oblasti. Původně v částečné spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR, později již samostatně se kraje rozhodly připravit koncepční dokumenty, které by popsaly stávající situaci zdravotnictví a definovaly cíle a priority pro další směřování.
Kraj Vysočina pojal přípravy koncepce velmi zeširoka a mezi roky 2002 a 2007 vzniknul Zdravotní plán kraje Vysočina, který však nebyl zcela dokončen. Z dalších strategických dokumentů, které Kraj Vysočina připravil jmenujme například Program ZDRAVÍ 21 pro kraj Vysočina či Koncepce eHealth Kraje Vysočina.
Oblast zdravotnictví patří k preferovaným politikám Kraje Vysočina a ročně na investice do zdravotnických zařízení a služeb míří stamiliony. Diplomová práce Naplňování cílů zdravotní politiky Kraje Vysočina se chce zaměřit na vznik strategických dokumentů na krajské úrovni, práci krajské samosprávy s nimi, jejich aktualizaci a reálné využití při strategickém rozhodování a plánování.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The constitution of regional public administrations in 2000 brought new competences to regions. One of them is health care administration. That resulted to the formulation of regional health plans and declarations of the goals in the field of health care policy.
Vysočina Region authority started with arrangements of regional health care strategy in 2002 and finished 2007 with Zdravotní plán kraje Vysočina. Program ZDRAVÍ 21 pro kraj Vysočina or Koncepce eHealth Kraje Vysočina were presented later.
The thesis is interested by the formation of health care policy in Vysočina Region. The most important questions are how Vysočina Region authority prepares the strategic papers, how are these strategies applied and how is used the feedback in a renewal of the plans. There will be also compared the declared goals in health care strategy plans with the real implementation of health care policy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK