Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Deregulace nájemného ve střední a východní Evropě
Název práce v češtině: Deregulace nájemného ve střední a východní Evropě
Název v anglickém jazyce: Rent deregulation in the Central and Eastern Europe
Klíčová slova: Regulace nájemného, deregulace, dopady regulace, trh s bydlením, Česká republika, Slovensko, Polsko
Klíčová slova anglicky: Rent control, Deregulation, Impacts of rent control, Housing market, Czech republic, Slovakia, Poland
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.06.2014
Datum zadání: 03.06.2014
Datum a čas obhajoby: 17.06.2015 08:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2015
Oponenti: Mgr. Petra Buzková
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
ÉGERT, Balázs; MIHALJEK, Dubravko (2007). Determinants of House Prices in Central and Eastern Europe. CNB Working Paper. No. 1/2008
LUX, Martin et al. (2002): Bydlení – věc veřejná: sociální aspekty bydlení v České republice a zemích Evropské unie; Praha; Sociologické nakladatelství
HLAVÁČEK, Michal; KOMÁREK, Luboš (2009): Property Price Determinants in the Czech Regions; ČNB Working Paper No. 12/2009
Social housing in transition countries.Editor József Hegedüs, Martin Lux, Nóra Teller. New York: Routledge, 2013
Předběžná náplň práce
Cílem této práce je vypracování srovnání deregulace nájemného ve vybraných zemích střední a východní Evropy. Zaměříme se především na Českou republiku, Slovensko a Polsko, jelikož jsou to státy navzájem blízké, jak geografickou polohou, tak i historickým vývojem a mentalitou společnosti. Bude rozebrána právní úprava a průběh deregulace v každé ze zemí. Následně budou zkoumány dopady deregulace nájemného na trh s nemovitostmi, ceny nájemného, poměr vlastnického bydlení a některé další demografické aspekty. V závěru srovnáme zjištěné skutečnosti a pokusíme se vyvodit závěry o tom, který ze zkoumaných států zvládl deregulaci nejefektivněji.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this study is to develop a comparison of the rent deregulation in selected countries in Central and Eastern Europe. The main focus will be given to the Czech Republic, Slovakia and Poland, since these states have similar geographical position as well as historical development and the mentality of their populations. The legislation and the actual process of the deregulation in each country will be explored. Subsequently we analyze the implications of the deregulation to the real estate market, rent prices, the ratio of owner-occupied housing and to some other demographic aspects. In the last part of the study the findings will be compared and we will attempt to draw conclusions about which of the studied states handled the deregulation most efficiently.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK