Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 329)
Detail práce
  
Československo-turecké vztahy a obraz Turecka v periodiku Zahraniční politika (1918-1938)
Název práce v češtině: Československo-turecké vztahy a obraz Turecka v periodiku Zahraniční politika (1918-1938)
Název v anglickém jazyce: Czechoslovak-Turkish relations and the Image of Turkey in the journal Foreign Policy (1918-1938)
Klíčová slova: Turecko - Československo – meziválečné období - zahraniční politika - mezinárodní vztahy - obraz druhého
Klíčová slova anglicky: Turkey - Czechoslovakia - inter-war period - foreign policy - international relations - image of the other
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jitka Malečková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.05.2014
Datum zadání: 15.06.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.05.2015
Datum a čas obhajoby: 15.06.2015 13:30
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:26.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Petr Kučera, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se pokouší přispět k poznání vývoje československo-tureckých vztahů v meziválečném období. Úvodní část práce podává přehled o turecké zahraniční politice s důrazem na události, které formovaly vzájemné vztahy se střední Evropou a Československem. Jádrem práce je pak samotná analýza československého pohledu na Turecko v periodiku Zahraniční politika, které vydávalo Ministerstvo zahraničních věcí ČSR. Cílem práce je ukázat, nakolik se v periodiku měnil pohled na Turecko a vzájemné vztahy ve sledovaném období a zda byl tento pohled v rámci periodika jednotný.
Seznam odborné literatury
Prameny:
ñ Zahraniční politika - sborník pro studium mezinárodních otázek politických, právních, hospodářských a sociálních s přílohou věštník ministerstva zahraničních věcí, ORBIS, Praha 1920-1938

Literatura:
ñ DEJMEK,J.: Diplomacie Československa. Díl I., Nástin dějin ministerstva zahraničních věcí a diplomacie (1918-1992), Academia, Praha 2012
ñ DURMAN,K.: Blízký východ ve světové politice 1918-1959, Nakladatelství politické literatury, Praha 1966
ñ NOVÁK,P.: Počátky československo-tureckých vztahů 1918-1920, in:: Slovanský přehled. Review for Central, Eastern and Southeastern European History, č.4/2005, Praha
ñ KASABA,R.: The Cambridge History of Turkey, vol. IV , Cambridge University Press 2008
ñ KLIMEK,A.: Československá zahraniční politika 1918-1938: kapitoly z dějiny mezinárodních vztahů, Praha 1995
ñ KREISER,K.-NEUMANN,CH.K.: Dějiny Turecka, NLN, Praha 2010
ñ ORAN,B.: Turkish foreign policy, 1919-2006: facts and analyses with documents, University of Utah Press, Salt Lake City 2010
ñ UMUT,U.: Identity and Turkish foreign policy, I.B.Tauris, New York 2011
ñ VESELÝ,Z.: Dějiny diplomacie, Oeconomica, Praha 2008
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK