Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aktuální otázky nutné obrany
Název práce v češtině: Aktuální otázky nutné obrany
Název v anglickém jazyce: Actual questions of necessary defence
Klíčová slova: nutná obrana, okolnosti vylučující protiprávnost, automatické obranné systémy
Klíčová slova anglicky: necessary defense, circumstances excluding illegality, automatic defense systems
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.05.2014
Datum zadání: 27.05.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.05.2014
Datum a čas obhajoby: 09.01.2015 11:00
Místo konání obhajoby: PF UK m. 313
Datum odevzdání elektronické podoby:10.06.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:12.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 09.01.2015
Oponenti: JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Rigorózní práce podává pohled na aktuální otázky a problémy nutné obrany, které doposud nebyly předmětem zájmu trestněprávní vědy anebo které přicházejí s vývojem společnosti a jejích potřeb. Práce se zaměřuje na vztah nutné obrany k dalším okolnostem vylučujícím protiprávnost a podrobně pojednává o problematice stále častěji užívaných automatických obranných systémů. Závěrem komplexně hodnotí stávající stav nutné obrany, v kontextu s jejím historickým vývojem a zakotvením v zahraničních právních úpravách, a otevírá úvahu o možné změně její základní koncepce v České republice.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Rigorous thesis gives a view on current issues and problems of the necessary defence that have not been the subject matter to the criminal science or that come with the development of the society and its needs. The thesis focuses on the relationship of the necessary defence to other circumstances excluding the illegality and it discusses in detail the issues of increasingly used automatic defence systems. Finally, it comprehensively assesses the current state of the necessary defence in the context of its historical development and anchor in foreign legal adjustments and it opens the consideration of a possible change of its basic concept in the Czech Republic.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK