Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti sdílení péče o dítě v rámci podpory rodiny
Název práce v češtině: Možnosti sdílení péče o dítě v rámci podpory rodiny
Název v anglickém jazyce: Options in Sharing Childcare within Family Support
Klíčová slova: Rodina, poruchy rodiny, prevence selhání, sanace rodiny, sdílení péče, dobrovolnictví, ústavní péče, náhradní péče, inovativní modely péče o dítě
Klíčová slova anglicky: Family, disorders of family, prevention of failure, family preservation, sharing childcare, volunteerism, residential care, alternative child care, innovative models of childcare
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Oldřich Matoušek
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.05.2014
Datum zadání: 26.05.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.07.2014
Datum a čas obhajoby: 03.02.2016 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2016
Datum proběhlé obhajoby: 03.02.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretická část:
Sdílení péče o dítě v prostředí pěstounské péče
Sdílení péče o dítě v prostředí ústavní výchovy
Sdílení péče o dítě s využitím dobrovolnictví
Sdílení péče o dítě v zahraničí

Praktická část:
Zaměření a cíl výzkumu
Metodologie výzkumu
Vlastní výzkum a analýza dat
Závěr výzkumu
Seznam odborné literatury
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012, 407 s. ISBN 978-80-262-0219-6.
BECHYŇOVÁ, Věra a Marta KONVIČKOVÁ. Sanace rodiny: [sociální práce s dysfunkčními rodinami]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008, 151 s. ISBN 978-80-7367-392-5.
KUBÍČKOVÁ, Hana. Dítě - rodina - instituce, aneb, Jak neztratit budoucnost. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2011, 116 s. ISBN 978-80-7464-017-9.
LANGMEIER, Josef a Zdeněk MATĚJČEK. Psychická deprivace v dětství. Vyd. 4., dopl., v nakl. Karolinum 1. Praha: Karolinum, 2011, 399 s. ISBN 978-80-246-1983-5.
MATĚJČEK, Zdeněk. Co děti nejvíc potřebují: eseje z dětské psychologie. 5. vyd. Praha: Portál, 2008, 108 s. ISBN 978-80-7367-504-2.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK