Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spolupráce dětských knihoven a mateřských škol v Praze
Název práce v češtině: Spolupráce dětských knihoven a mateřských škol v Praze
Název v anglickém jazyce: Cooperation public children libraries with kindergarten in Prague
Klíčová slova: Dětská knihovna, mateřská škola, knihovna, komunitní knihovna, marketingový plán, spolupráce, besedy, předškolní věk, Praha, veřejná knihovna, případová studie, Městská knihovna v Praze, Městská knihovna v Praze – Prosek, RVP PV, IFLA
Klíčová slova anglicky: Children library, kindergarten, library, community library, marketing plan, cooperation, preschool programs, preschool age, Prague, public library, case study, Munincipal library in Prague, Munincipal library in Prague – Prosek, RVP PV, IFLA
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Radka Římanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.05.2014
Datum zadání: 23.05.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.07.2014
Datum a čas obhajoby: 05.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Bc. Kateřina Nekolová, M.A., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je zkoumání marketingové a komunikační strategie knihoven při spolupráci s mateřskými školami. Součástí práce bude případová studie na základě výzkumu dané problematikyve vybraném městském obvodu Prahy. Výstupem práce bude zpracování marketingové kampaně pro školku.
Návrh osnovy BP:

1. Úvod
2. Práce knihoven s dětmi v předškolním věku, s důrazem na institucionální spolupráci
3. Síť dětských knihoven v Praze, s důrazem na vybraný pražský obvod
4. Případová studie spolupráce knihovny a mateřské školy, včetně průzkumu potřeb školky
5. Návrh marketingové kampaně knihovny pro mateřské školy
6. Závěr

Bakalářská práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
1. MĚSTSKÁ KNIHOVNA (PRAHA, Česko). Městská knihovna v Praze [online]. Praha: MKP, [2014] [cit. 2014-05-20]. Dostupné z:www.mlp.cz
2. Nabídka rozšířených služeb pro školy a skupiny dětí. [Liberec: Krajská vědecká knihovna, 2008]. [38] s.
3. ŠVEJDOVÁ, Hana. Endele, bendele, tak i tak, budeme si spolu hrát: [praktické náměty na tvořivé a dramatické činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: Raabe, ©2014. 82 s. Dobrá škola. Náměty na tvořivé a dramatické činnosti; 1. ISBN 978-80-7496-078-9.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK