Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komentovaný překlad: Ottoman society and popular culture. In: Donald Quataert: The Ottoman Empire, 1700-1922, str. 142-164.
Název práce v češtině: Komentovaný překlad: Ottoman society and popular culture. In: Donald Quataert: The Ottoman Empire, 1700-1922, str. 142-164.
Název v anglickém jazyce: Translation with commentary: Ottoman society and popular culture. In: Donald Quataert: The Ottoman Empire, 1700-1922, str. 142-164.
Klíčová slova: komentovaný překlad, překladatelská analýza, Osmanská říše, společenské změny, oděvní zákony, móda, zařízení domu, kavárny, lázně, súfijská bratrstva
Klíčová slova anglicky: translation with commentary, translation analysis, Ottoman empire, social change, clothing laws, fashion, home furnishings, coffee houses, bathhouse, Sufi brotherhoods
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Zuzana Šťastná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.05.2014
Datum zadání: 26.05.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.07.2014
Datum a čas obhajoby: 07.09.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Proveďte důkladnou překladatelskou analýzu zvoleného textu a seznamte se s příslušnou odbornou turkologickou literaturou. Poté text přeložte a v komentáři po úvodní charakteristice originálu popište a zdůvodněte zvolenou metodu překladu, charakterizujte typy překladatelských problémů, které jste musela řešit, a klasifikujte posuny, které překladem vznikly.
Seznam odborné literatury
Základní doporučená literatura:
BAKER, M. In Other Words: A coursebook on translation. Londýn: Routledge, 1992. ISBN
0-415-03086-2
ČECHOVÁ, M. Současná česká stylistika 2003
KUFNEROVÁ, Z. Překládání a čeština. Jinočany: H&H, 1994. ISBN 80-85787-14-8
NEWMARK, P. A Textbook of Translation. Singapur: Prentice Hall, 1988. ISBN 0-13-
912593-0
NORD, CH. Text analysis in translation: theory, methodology and didactic application of a
model for translation-oriented text analysis. Amsterdam: Rodopi, 1991. ISBN 90-5183-311-3
KREISER, K., NEUMANN, CH. K.: Dějiny Turecka. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010.
Další odbornou literaturu k tématu mohou nejkompetentněji doporučit vyučující Vašeho druhého oboru, k němuž se práce váže.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK