Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza služeb veřejných knihoven pro zrakově postižené
Název práce v češtině: Analýza služeb veřejných knihoven pro zrakově postižené
Název v anglickém jazyce: Public Library Services for Visually Impaired: An Analysis
Klíčová slova: veřejné knihovny, služby knihoven, zrakové postižení, uživatelé se speciálními potřebami
Klíčová slova anglicky: public libraries, library services, visual impairment, users with special needs
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Landová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.05.2014
Datum zadání: 22.05.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.07.2014
Datum a čas obhajoby: 14.09.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je provést analýzu služeb veřejných knihoven zrakově postiženým občanům. Práce se pokusí zjistit, jaké služby pro nevidomé a slabozraké veřejné knihovny v České republice nabízejí a jaká je situace v zahraničí.
Předběžná osnova:
1. teoretické uvedení do problematiky (komunitní knihovna, zrakově postižení, projekt Bezbariérová knihovna, organizace působící v oblasti zrakového postižení)
2. aktuální stav služeb knihoven v ČR pro zdravotně postižené
3. služby pro zdravotně postižené v zahraničních knihovnách
4. analýza vybraných veřejných knihoven v ČR nabízejících služby pro zrakově postižené
5. kvalitativní výzkum (rozhovory s knihovníky)
6. zhodnocení získaných informací, doporučení, odhad budoucího vývoje
Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
1. HOUŠKOVÁ, Zlata a Vladana PILLEROVÁ. Služby knihoven pro zdravotně znevýhodněné. Informace o průzkumu. Knihovna [online]. 2008, roč. 19, č. 2, s. 76-95 [cit. 2014-05-03]. ISSN 1801-3252. Dostupný z: http://knihovna.nkp.cz/knihovna82/82076.htm.

2. MUSEUMS, LIBRARIES AND ARCHIVES COUNCIL a BRITISH LIBRARY. International report on library and information services for visually impaired people. Hague: IFLA, 2007. Dostupný také z:http://www.ifla.org/VII/s31/pub/InternationalReport.htm.

3. STODOLA, Jiří. K problematice knihoven pro zrakově postižené. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 4 [cit. 2014-05-03]. ISSN 1212-5075. Dostupný z:http://www.ikaros.cz/node/4042.

4. WADE, G. L. Serving the visually impaired user. Portal: Libraries and the Academy. 2003, vol. 3, issue 2, s. 307-313. Dostupný také komerčně ze systému ProQuest:http://search.proquest.com/.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK