Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zprostředkované učení - významný faktor pomoci sociálně znevýhodněným žákům (v procesu učení)
Název práce v češtině: Zprostředkované učení - významný faktor pomoci sociálně znevýhodněným žákům (v procesu učení)
Název v anglickém jazyce: Mediated training as a possibility for socially disadvantaged students
Klíčová slova: Kognice, metakognice, kognitivní svébytnost, Feuersteinova teorie zprostředkovaného učení, zkušenost zprostředkovaného učení, Feuersteinova metoda Instrumentálního obohacování, sebereflexe, intervence, motivace, kognitivní psychologie, konstruktivismus, strukturální kognitivní modifikace, rozvojetvorné učení, LPAD, osobnostní rozvoj
Klíčová slova anglicky: Mediated Learning Experience (MLE), Learning Potencial Assessment Device (LPAD), Feuerstein´s Instrumental Enrichment Porgramme, Intervencion Program for Struktural Cognitive Modifiability, Modification of Cognitive Functions, intelligence, motivation, cognitive autonomy, selfreflection, cognition
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Krykorková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.05.2014
Datum zadání: 22.05.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.03.2015
Datum a čas obhajoby: 24.06.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Andrea Běhalová, BA, M.A., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce je zaměřena na způsoby možných řešení, jak by mohl sociálně znevýhodněný žák v kooperaci s dospělou osobou dospět v procesu učení uspokojivých školních výsledků a dosáhnout tak nápravy deficitních kognitivních funkcí. Toto zvyšování kognitivní svébytnosti přispívá k osobnostnímu rozvoji žáka včetně rozvoje jeho kognice. Řešení se zde nabízí v podobě pomoci zprostředkovaného učení Feuersteinovým programem instrumentálního obohacování. Efektivitu teorie zprostředkovaného učení jsem představila ve své bakalářské práci s názvem Zprostředkované učení jako jedna z možností osobnostního rozvoje žáka. Zde jsem prokázala, že takové učení obsahuje prvky, komponenty, které nám garantují, že je procesem rozvojetvornosti. Diplomová práce je návaznou prací, která se snaží v konkrétních případech žáků, učící se touto formou efektivitu zprostředkovaného učení podchytit empiricky. Cílem diplomové práce je upozornit na tyto prvky z hlediska psychologické účinnosti a doložit jejich funkčnost empiricky.

Diplomová práce je rozdělena na části:
Osnova: 1. Úvod
2. Reuven Feuerstein a jeho odkaz do současnosti - význam při práci s žáky ze sociálně nepodnětného prostředí
3. Vybrané zřetele Feuersteinovy teorie vztahující se k pomoci v procesu učení
4. Konkrétní možnosti využití Feuersteinovy teorie
5. Empirická část
6. Závěr
Seznam odborné literatury
BURDEN, R. Feuerstein´s Instrumental Enrichment Programme:Important Issues in Research and Evaluacion. European Journals of Psychology of Educatin, 1987, 2(1).

ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. 2. vyd. Praha, Portál, 2007, s. 656.

FEUERSTEIN, R., RAND, Y., HOFFMAN, M. B., MILLER, R. Instrumental Enrichment. An Intervention Program for Cognitive Modifiability. University Park Press, Baltimore, 1980.

FEUERSTEIN, R., HOFFMAN, M. B., JENSEN, M. R., RAND, Y., Instrumental Enrichment, an Intervention program for Structural Cognitive Modifiability: Theory and Practice. In: Chipman W., Glaser S. F., Segal, R. (Eds.), Thinking and Learning skills. Vol. 1 Lawrence Erlbaum Associates, London, 1985.

FEUERSTEIN, R., RAND, Y., HOFFMAN, M. The Dynamic Assessment of Retarded Performers. The Learning Potencial Assessment Device – Theory, Instruments, and Techniques. Baltimore, University Park Press, 1979, s. 93 – 95.

FEUERSTEIN, R. Podpora kognitivního a inkluzivního vyučování ve školách. In: Pokorná, V. (ed.). Inkluzivní a kognitivní edukace. Sborník přednášek. Praha, Pedagogická fakulta UK, 2006, s. 10 – 21.

FEUERSTEIN, R., FEUERSTEINOVÁ, S. Mediated Learning Experience: A Theoretical Review. In FEUERSTEIN, R., KLEIN, P., TANNENBAUM, A. J. (eds.). Mediated Learning Experience (MLE): Theoretical, Psychological and learning Implications. London, Freud Publishing House Ltd., 1999, 3 – 15.

FISHER, A. Assessing thinking skills. In. Costa, a (Ed).: Developing Minds ASCD, Alexandria, 2001.

FISCHER, R. Učíme děti myslet a učit se. Praktický průvodce strategiemi vyučování. Praha, Portál, 1997.

GARDNER, H. Dimenze myšlení. Praha: Portál, 1999.

HADJ – MOUSSEROVÁ, Z. Programy Instrumentálního obohacení. Pedagogika, 1996, 46, s. 39 – 48.

HELUS, Z., HRABAL, V. Psycholopgie školní úspěšnosti. Praha: SPN, 1979.

HELUS, Z. Pedagogicko-psychologické zdroje účinného vyučování. Praha, Ústřední ústav pro vzdělávání pedagogických pracovníků, 1990.

HELUS, Z. Vyznat se v dětech. Praha, SPN, 1984.

HOLT, J. Proč děti neprospívají. Praha, Agentura Strom, 1994.

CHIPMAN, W., GLASER, S. F., SEGAL, R. (eds.). Thinking and Learning skills. Voll 1. Lawrence Associates, London, 1998.

KOSÍKOVÁ, V. Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty. Praha, Grada Publishing, 2011.

KOZULIN, A. et al. Vygotsky´s Educational Theory in Cultural Context. Cambridge, Cambridge University University Press, 2003.

KRYKORKOVÁ, H., CHVÁL, M. Rozvoj metakognice – cesta k hodnotnějšímu poznání. Pedagogika, 2001, roč. LI, č. 2, s. 185‒196.

MÁJOVÁ, L. Učitel jako zprostředkovatel poznání. Pedagogika, 2008, roč. 8, s. 131– 139.

MÁLKOVÁ, G. Umění zprostředkovaného učení. Praha, Toga, 2008.

MÁLKOVÁ, G. Zprostředkované učení. Jak učit žáky myslet a učit se. Praha, Portál, 2009.

MÁLKOVÁ, G. Co (ne)dokáže metoda instrumentálního obohacování. Československá psychologie, 2006, 50 (6), s. 543-556.

PASCH, M. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha, Portál, 1998.

PETTY, G. Moderní vyučování. Praha, Portál, 1996. ISBN 80-7178-070-7.

PIAGET, J. Psychologie inteligence. Praha, Portál, 1999.

POKORNÁ, V. Rozvoj vnímání a poznání. Praha, Portál, 2000.

POKORNÁ, V. Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení. Praha, Portál, 2000.

POKORNÁ, V. Reuven Feuerstein a jeho metoda instrumentálního obohacování. Speciální pedagogika, 2001, roč. 11, č. 1, s. 4-15.

STERNBERG, R. Kognitivní psychologie. Praha, Portál, 2002.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK