Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jaroslav Pospíšil – tiskař, nakladatel a knihkupec
Název práce v češtině: Jaroslav Pospíšil – tiskař, nakladatel a knihkupec
Název v anglickém jazyce: Jaroslav Pospisil – Printer, Publisher, Bookseller
Klíčová slova: Nakladatelství a vydavatelství, knihtiskařství, knihkupectví, nakladatelé a vydavatelé, knihkupci, knižní kultura, nakladatelské katalogy, knihy, kultura a společnost, četba
Klíčová slova anglicky: Publishing houses, book printing, bookstore, publishers and publishing, booksellers, book culture, publishers´ catalogs, books, culture and society, reading
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petr Voit, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.05.2014
Datum zadání: 22.05.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.07.2014
Datum a čas obhajoby: 25.01.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 25.01.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Richard Šípek, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Alena Petruželková
Zásady pro vypracování
Cíl práce
Diplomová práce se zaměřuje na zmapování profesní činnosti Jaroslava Pospíšila. Stručně představí rodinu Pospíšilů od Jana Hostivíta Pospíšila, který rodinnou firmu založil, až k Jaroslavovu nástupci Janu Ottovi. Popisuje i jeho působení ve veřejném životě, např. v grémiu knihkupců a nakladatelů.
Osnova práce
1) Životopis Jaroslava Pospíšila v kontextu soudobé kultury a řemesla.
2) Stručné představení rodiny Pospíšilů.
3) Podnikatelská činnost Jaroslava Pospíšila, veřejné působení.

Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
BRAMBORA, J.: Pospíšilové v Praze. In: Národní obrození severovýchodních a východních Čech: sborník příspěvků z vědecké konference konané ve dnech 18. – 20. června 1968 v Hradci Králové. Hradec Králové: Krajské muzeum, 1971, s. 30-33.
KÖLLNER, Alena. Buchwesen in Prag: von Václav Matěj Kramerius bis Jan Otto. Wien: Edition Praesens, 2000. 177 s. ISBN 3-7069-0041-6.
JEDLIČKA, Jaromír. Soupis tisků Jana Hostivíta Pospíšila. Hradec Králové: Kruh, 1970. 282 s.
VOIT, Petr. Encyklopedie knihy starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. století a počátkem 19. století: papír, písmo a písmolijectví, knihtisk a jiné grafické techniky, tiskaři, nakladatelé, knihkupci, ilustrátoři a kartografové, literární typologie, textové a výtvarné prvky knihy, knižní vazba, knižní obchod. Praha: Libri ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, 2006. 1350 s. ISBN 80-7277-312-7.
Archivní fondy (Památník národního písemnictví, Státní okresní archiv Hradec Králové, Archiv hlavního města Prahy). Národní knihovna ČR (Pospíšilovy tisky).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK