Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium interferencí při stanovení arsenu pomocí UV-fotochemického generování jeho těkavých specií s AAS detekcí
Název práce v češtině: Studium interferencí při stanovení arsenu pomocí UV-fotochemického generování jeho těkavých specií s AAS detekcí
Název v anglickém jazyce: Interference study by arsenic determination using UV-photochemical generation of its volatile species with AAS detection
Klíčová slova: arsen, UV-fotochemické generování těkavých sloučenin, atomová absorpční spektrometrie, průtoková injekční analýza, interference
Klíčová slova anglicky: arsenic, UV-photochemical generation of volatile compounds, atomic absorption spectrometry, flow injection analysis, interference
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: RNDr. Václav Červený, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.05.2014
Datum zadání: 26.01.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2015
Oponenti: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Náplní této bakalářské práce bude studie vlivu různých potenciálních interferentů na v názvu popsané stanovení arsenu.
Arsen a jeho sloučeniny budí zájem zejména svou značnou toxicitou. Proto je třeba mít k dispozici citlivou a přesnou analytickou metodu pro stanovení i nízkých koncentrací tohoto prvku. UV-fotochemické generování těkavých sloučenin je v analytické chemii poměrně novou technikou zavádění vzorku do prvkově selektivních detektorů (např. AAS) a má v této oblasti slibný potenciál. Zatím je však známo jen málo o tom, jak takovéto stanovení arsenu ovlivňují ostatní látky obsažené ve vzorku.
V práci budou používány různé modelové směsi, které budou pravděpodobně v režimu průtokové injekční analýzy (FIA) dávkovány do nosného toku a bude vyhodnocován vliv přidávaných látek na výsledný signál analytu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK