Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv mimoškolních sportovních aktivit na školní prospěch romských dětí navštěvujících druhý stupeň Základních škol na Praze 2
Název práce v češtině: Vliv mimoškolních sportovních aktivit na školní prospěch romských dětí navštěvujících druhý stupeň Základních škol na Praze 2
Název v anglickém jazyce: The Influence of Extracurricular Sport Activities on School Performance of Roma Children Attending Middle Schools in Prague 2
Klíčová slova: Romové, rasová diskriminace, rasismus, starší školní věk, vzdělávání Romů, výchova dětí, volný čas, volnočasové aktivity, sport a funkce sportu
Klíčová slova anglicky: Gypsies, racial discrimination, racism, puberty, roma education, children raising, free time, free time activities, sport and its functions
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Olga Havránková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.05.2014
Datum zadání: 19.05.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.06.2014
Datum a čas obhajoby: 14.06.2016 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Ing. Petr Víšek
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se bude zabývat vlivem mimoškolních aktivit, konkrétně aktivit sportovních, na vzdělávání romských dětí v městské části Praha 2. Cílem je zjistit, zda kvalitní trávení volného času sportem, a nastolení určitého časového režimu, povede ke zlepšení jejich školních výsledků.
V teoretické části bych se zaměřil na hlavní pojmy spojené s tímto tématem, například tradiční a dnešní model romské rodiny, romskou problematiku v oblasti vzdělávání, soužití s Romy a další. V této části se dále budu zabývat školstvím a organizacemi, které umožňují dětem kvalitně trávit volný čas v dané oblasti.
V části praktické se budu věnovat analýze získaných dat rozhovory s rodiči a dětmi navštěvujícími zmíněné organizace. Další data budou získána formou dotazníků, které zjistí rozdíl ve školním prospěchu po zahájení pravidelné docházky do dané organizace.
Seznam odborné literatury
•Kolektiv autorů. 2000. Romové, bydlení, soužití. 1. vyd. Praha: Socioklub. ISBN: 80-902260-8-6b
•ŠULEŘ, P. a kol. 1999. Romové: tradice a současnost. 90. S. Brno: Svan. ISBN 80-902476-1-X.
•COHN, W. 2009. Cikáni. 1. vyd. Praha: SLON. ISBN: 978-80-7419-008-7
•ŘÍČAN, P. 2013. S dětmi chytře a moudře: Psychologie výchovy pro rodiče a prarodiče. 1. vyd. Portál. ISBN: 978-80-262-0343-8
•MATOUŠEK, O.; MATOUŠKOVÁ, A. 2011. Mládež a delikvence: Možné příčiny, současná struktura, programy prevence kriminality mládeže. 1. vyd. Portál. ISBN978-80-7367-825-8
•MATOUŠEK, O. a kol. 2011. Sociální služby. 1. vyd. Portál. ISBN978-80-262-0041-3
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK