Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava mikrostruktur pro měření transportních vlastností těžkofermionových sloučenin
Název práce v češtině: Příprava mikrostruktur pro měření transportních vlastností těžkofermionových sloučenin
Název v anglickém jazyce: Microstructures fabrication for transport properties measurements of heavy fermion compounds
Klíčová slova: FIB, EBL, Elektrický odpor, Supravodivost
Klíčová slova anglicky: FIB, EBL, Electrical resistivity, Superconductivity
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.05.2015
Datum zadání: 27.05.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.01.2016
Datum a čas obhajoby: 25.06.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:15.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2019
Oponenti: doc. RNDr. Jiří Prchal, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti:
doc. RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.
RNDr. Attila Bartha, Ph.D.
Zásady pro vypracování
1. Základní pochopení studované problematiky, studium literatury
2. Praktické zvládnutí elektronové mikroskopie a EDX analýzy
3. Mikroskopie FIB a následné mikroobrábění pomocí FIB (úzká spolupráce se školitelkou)
4. Vyhodnocení a interpretace naměřených výsledků
5. Prezentace výsledků, sepsání a odevzdání práce
Seznam odborné literatury
1. Aktuální odborná literatura
2. Charles Kittel, Úvod do fyziky pevných látek
3. Neil W. Ashcroft, N. David Mermin: Solid state physics
Předběžná náplň práce
Přestože od objevení supravodivosti (1911) uplynulo již více než 100 let, pro nejzajímavější případy tzv. nekonvenční supravodivosti, kam patří dnes již v praxi používané vysokoteplotní supravodiče, zatím neexistuje kompletní teoretický model, který by dokázal popsat mechanizmy jejího vzniku a tak předpovědět materiály s vyšší kritickou teplotou (ideálně nad pokojovou teplotou). Co se týče typu supravodivosti a symetrie energetické mezery, existuje "příbuzná" skupina tzv. těžkofermionových supravodičů na bázi céru, které se stávají supravodivými za velmi nízkých teplot, avšak mají řádově jednodušší krystalovou strukturu, čímž umožnují snažší aplikaci teoretických modelů.
Sloučeniny s obecným chemickým vzorcem CenPdmIn3n+2m , byly objeveny teprve nedávno (2009-2013) a řadí se mezi nekonvenční supravodiče, kde je možné laděním vnějších parametrů (stechiomerie, substituce) měnit kritickou teplotu supravodivosti, přechod do magneticky uspořádaného stavu, či najít koexistenci magnetismu a supravodivosti, jak je tomu například ve sloučenině Ce3PdIn11. Sloučeniny CePdIn5, Ce2PdIn8, Ce3PdIn11 a Ce5Pd2In19 pokrývají širší obor stechiometrií v porovnáním s ostatními materiály na bázi céru, což nám umožnuje studovat vliv vzdálenosti cérových vrstev na magnetismus a supravodivost, případně koexistenci těchto dvou jevů. Ce2PdIn8 je sloučeninou, u níž v závislosti na metodě přípravy dochází ke změně kritické teploty (z 0,7 na 0,6 K), což ukazuje na strukturní rozdíly mezi materiály.
Práce bude zaměřena na přípravu sloučeniny Ce2PdIn8 s pomocí unikátní techniky obrábění fokusovaným intovým svazkem (Focused Ion Beam, FIB) a studium strukturních poruch v těchto materiálech.
Student/ka se tedy seznámí s následujícími technikami a některé z nich se naučí samostatně používat:
• Elektronová mikroskopie a energiově disperzní analýza vzorků
• Rentgenová difrakce
• Mikroskopie FIB a následné mikroobrábění pomocí FIB
• Příprava vzorků pro eletrotransportní měření (kombinace FIB a elektronové litografie)
• Měření transportních vlastností za velmi nízkých teplot (~100 mK)
Dále se student(ka) seznámí se základy magnetismu a supravodivosti a naučí se prezentovat výsledky své práce formou krátkých příspěvků (v anglickém jazyce) na pravidelných seminářích, případně formou konferenčních posterů.
Práce bude realizována v laboratořích MFF UK (převážně na pracovištích KFKL, KFM, KFPP, měření fyzikálních vlastností pak ve Spoločné laboratoři pro magnetická studia MFF UK a FZÚ AV).

V práci je možné pokračovat v rámci magisterského studia, ale zároveň respektujeme právo studentky/studenta na změnu tématu, školitelky/školitele, nebo volbu jiného oboru.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK