Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Žákovské pojetí pravidelnosti
Název práce v češtině: Žákovské pojetí pravidelnosti
Název v anglickém jazyce: Student’s conception of regularity
Klíčová slova: pravidelnost, pojetí pravidelnosti, geometrie, dotazníkové šetření
Klíčová slova anglicky: regularity, conception of regularity, geometry, questionnaire
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.05.2014
Datum zadání: 09.09.2014
Datum a čas obhajoby: 04.09.2015 09:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R318, 318, matematika, 3. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Derek Pilous, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Rešerše prací zabývajících se strategiemi řešení úloh založených na pravidelnostech, jejich zastoupení v učebnicích a využívání ve školské praxi
Příprava a realizace experimentu zaměřeného na vývoj vnímání pravidelnosti u žáků v závislosti na různých proměnných (např. věk, úroveň porozumění matematice, oblast matematiky)
Vyhodnocení experimentu a doporučení pro praxi
Seznam odborné literatury
Učebnice a výukové materiály
Sbírky úloh
Úlohy z matematických soutěží (MO, Pythgoriáda, Klokan, …)
Hejný a kol. 25 kapitol s didaktiky matematiky
Adam a Wyss. Platonische und Archimedische Körper, ihre Sternformen und polaren Gebilde: einschliesslich: "Die Sonderlinge"- Die Archimedischen Körper Cubus simus und Dodecaedron simum. Das Rätsel ihrer Herkunft.
CHmelíková a Moravec. Pravidelné mnohostěny.
Sutton. Platónská a archimedovská tělesa: geometrie prostoru.
Svět těles [online]. Dostupné z: http://telesa.wz.cz/
Literatura bude průběžně doplňována.
Předběžná náplň práce
Uvedení do problematiky
Úlohy na pravidelnosti v učebnicích a jiných výukových materiálech
Teoretický základ
Příprava, realizace experimentu
Zpracování výsledků experimentu
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Introduction into the topic
Problems on regularities in textbooks and other teaching materials
Theoretical background
Preparation, realization of the experiment
Results and their discussion
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK