Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza předmětů oboru Gymnastika v přípravě učitelů tělesné výchovy se zaměřením na sportovní gymnastiku
Název práce v češtině: Analýza předmětů oboru Gymnastika v přípravě učitelů tělesné výchovy se zaměřením na sportovní gymnastiku
Název v anglickém jazyce: The Gymnastics objects analysis in preparation of physical education teachers with Artistic gymnastics
Klíčová slova: kompetence učitele, repertoárová mřížka, analýza školské dokumentace, studijní plány, didaktické požadavky
Klíčová slova anglicky: teacher’s competence, repertory grid, school documentation analysis, study plans, didactical requirements
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Gymnastika (51-600200)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Viléma Novotná
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.05.2014
Datum zadání: 15.05.2014
Datum a čas obhajoby: 17.06.2014 13:00
Místo konání obhajoby: UK FTVS
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:19.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2014
Oponenti: doc. PhDr. Petr Jansa, CSc.
  doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je na základě teoreticko-empirické analýzy vymezit obsah12 předmětu Sportovní gymnastika studijního programu učitelství tělesné výchovy na vysokých školách a na základě zjištěných odlišností na vybraných fakultách definovat jednotné cíle a výstupy tohoto předmětu.
Pro dosažení základního cíle jsou stanoveny další dva dílčí cíle, které jsou řešeny ve dvou etapách výzkumu:
1. provést analýzu školské dokumentace z hlediska: a. cílů, výstupů a obsahu studijních plánů předmětu Sportovní gymnastika na vysokých školách, připravující budoucí učitele tělesné výchovy
b. zastoupení jednotlivých předmětů oboru Gymnastika a jejich hodinové dotace

2. zjistit a formulovat požadavky, které jsou kladené na osobnost učitele tělesné výchovy na středních školách (nároky z oblasti teoretických znalostí, praktických a didaktických dovedností).
Předběžná náplň práce
Výzkum bude probíhat ve dvou etapách. V první etapě bude analýzou školské dokumentace provedena explorace zaměření obsahu studijních plánů předmětu Sportovní gymnastika, jeho rozsahu a požadovaných výstupů. Pro nalezení odpovědí na otázku důležitosti a potřebnosti jednotlivých kompetencí absolventa předmětu Sportovní gymnastika bude v druhé etapě výzkumu použita metoda repertoárové mřížky. Jejím prostřednictvím bude získáno velké množství informací od skupiny patnácti expertů, kteří budou rozděleni na základě svých zkušeností s výukou gymnastiky do tří skupin.
1) analýza školské dokumentace
- výuka předmětu Sportovní gymnastika byla na všech fakultách učitelských oborů v souvislosti s novou akreditací studijních programů značně redukována, na UK FTVS se v bakalářském studiu v oboru učitelství v kombinaci výuka tohoto předmětu nevyskytuje vůbec
Souhrn
- obsah výstupu z předmětu je orientován v bakalářském studiu především na kontrolu osvojování pohybových dovedností, méně pak na část didaktickou a teoretickou
2) zjistit a formulovat požadavky, které jsou kladeny na osobnost učitele tělesné výchovy na středních školách
- vymezení potřebných způsobilostí, vytvořené konstrukty byly rozděleny do 9 kategorií
- hodnocení jednotlivých elementů (kompetence absolventa předmětu Sportovní gymnastika), při kterém byly popsány nejčastěji utvářené shluky elementů.
Výsledný dendrogram rozdělil 8 proměnných (elementů) do tří kmenů:
o teoretické požadavky
o didaktické požadavky
o praktické požadavky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Thesis objective
This thesis was aimed to determine the content of Artistic gymnastics as a part of physical education teaching study programme. To achieve the primary objective two other sub-objectives were established. These were examined in two research phases:
1. the school documentation analysis in respect of:
a) objectives, results and contents of Artistic gymnastics study plans
b) distribution of individual Gymnastics objects (Artistic gymnastics in particular) and their frequency in a lesson plan
2. to learn and define requirements posed upon the personality of a high school physical education teacher.
Methods
The research continued in two phases. The first phase was to analyse the school documentation and explore the focus on contents of Artistic gymnastics study plans, its range and required results. To find the answer on relevance and necessity of particular competences of Artistic gymnastics graduates the repertory grid method was used in the second phase of research. The repertory grid provided large quantity of information questioning a group of 15 experts divided in three sub-groups based on their experience with gymnastics teaching.
Results
With respect to particular objectives of the thesis the following results were achieved:
1) school documentation analysis
- the Artistic gymnastics lessons within all faculties providing teaching courses have been reduced significantly due to new accreditations of study programmes Charles University Faculty of Physical Education and Sport has completely suspended this object from the bachelor course
Summary
- content of the object results in bachelor course being more focused on motion skill control development and less on theory and didactics
2) to learn a define requirements posed upon the personality of a high school physical education teacher
- required competence determination, constructs created were divided in 9 categories
- particular elements ranking (Artistic gymnastics graduate competence) describing most frequent clusters of the elements.
Resulting dendrogram has divided 8 variables (elements) in three strains:
o theoretical requirements
o didactical requirements
o practical requirements.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK