Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postoje aktérů ve vztahu k předškolnímu vzdělávání na lokální úrovni
Název práce v češtině: Postoje aktérů ve vztahu k předškolnímu vzdělávání na lokální úrovni
Název v anglickém jazyce: Beliefs of actors in relation to preschool education at local level
Klíčová slova: Předškolní vzdělávání, vzdělávací politika, postoj rodičů, postoj ředitelů předškolních institucí, postoj zastupitelů obce, lokální úroveň
Klíčová slova anglicky: Pre-school education, education policy, parental beliefs, beliefs of headmasters of pre-school institutions, beliefs of representatives of the village, local level
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.05.2014
Datum zadání: 15.05.2014
Datum a čas obhajoby: 02.02.2016 00:00
Místo konání obhajoby: Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:04.01.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:04.01.2016
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2016
Oponenti: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Cílem této práce je vyzkoumat a porovnat postoje a přesvědčení aktérů ve vztahu
k předškolnímu vzdělávání na lokální úrovni, a zjistit jakým způsobem ovlivňují politiku
předškolního vzdělávání. Metodologie je postavena na kombinaci kvalitativních a
kvantitativních metod. Nejvýznamnější používanou teorií je systém hodnot a přesvědčení
(beliefs) od Paula A. Sabatiera, která je součástí teorie advokačních koalic. Celkem byly
odhaleny čtyři různé postoje. První postoj nazvaný „pro alternativní“ neukázal, z jakých deep
core beliefs jednotliví aktéři vychází, přesto je zřejmé, že tito lidé sympatizují s alternativními
vzdělávacími způsoby. Druhý postoj „tradiční kolektivní“ vychází z přesvědčení, že děti by
měly mít stejné podmínky pro začátek do života, kdy ve státním vzdělávání spatřují to
nejlepší, co jejich děti mohou mít. Ve třetím postoji „nezainteresovaní“ zastávají aktéři názor,
že je lepší se do politiky nevměšovat, jelikož to buď přinese problémy, nebo to nebude mít
žádný efekt. Poslední postoj „tradiční individualističtí“ je také charakterizován vírou, že státní
vzdělávání je nejlepší formou institucionálního vzdělávání, na rozdíl od druhého postoje však
aktéři věří, že ke každému dítěti by se mělo přistupovat individuálně.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis is to explore and compare beliefs of actors in relation with
preschool education at local level and determine how they influence policy of preschool
education. Used methodology is a combination of qualitative and quantitative methods. The
most significant used theory is a system of beliefs from Paul A. Sabatiera which is a part of
theory of avocational coalitions. Four different beliefs were revealed. The first belief called
„pro alternatives“ did not show deep core beliefs of actors. However, it was obvious that these
actors sympathize with alternative education principles. Second belief „traditional collective“
is based on conviction that children should have the same conditions for the beginning of their
lives. The state education is the best what is for children offered. In the third belief „not
interested“ are actors convicted not to participate in any level of politics. They believe it can
cause either trouble or it will not have any effects. The last belief „traditional individualistic”
is characterized with a belief that state form of education is the best what can be provided to
children. On contrary with belief „traditional collective“ these actors are persuaded that every
child should have individual care.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK