Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proměny lyrického subjektu v poezii Václava Hraběte
Název práce v češtině: Proměny lyrického subjektu v poezii Václava Hraběte
Název v anglickém jazyce: The Transformation of the lyrical subject in poetry of Václav Hrabě
Klíčová slova: Česká literatura, poezie, poezie šedesátých let, Václav Hrabě, lyrický subjekt
Klíčová slova anglicky: Czech literature, poetry, poetry of the Sixtiest, Václav Hrabě, lyrical subject
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Bohuslav Hoffmann, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.05.2014
Datum zadání: 13.05.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.05.2014
Datum a čas obhajoby: 15.06.2015 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování


Cílem bakalářské práce je zjistit a pojmenovat proměny lyrického subjektu poezie Václava Hraběte, básníka 1. poloviny 60. let 20. století.
Studentka bude vycházet:
(a) z analýzy a hodnocení různě sestavených souborů básníkovy poezie (v nich se projevují odlišné interpretace editorů, nezřídka mytizující nebo publicisticky zjednodušující)
(b) z odborné literatury
(c) z kritického ohlasu poezie V. Hraběte (po jejím posmrtném vydání, v následujících letech a desetiletích).
Na základě vlastní analýzy a rozboru literárněvědné i literárněkritické reflexe autorova díla se studentka pokusí o vývojový portrét lyrického subjektu v poezii V. Hraběte, který umístí do kontextu české literatury daného období (poezie všedního dne, zpívaná poezie aj.), případněi do kontextu poezie světové (zvláště amerických beatniků). Sledování proměn lyrického subjektu bude vztaženo i k žánrové skladbě básníkova díla (blues, sonety aj.).
Seznam odborné literatury


Prameny:
HRABĚ, Václav. Stop-time. Ed. Miroslav Kovářík. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1969.
HRABĚ, Václav. Blues v modré a bílé. Ed. Jaromír Pelc. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1977.
HRABĚ, Václav. Černé nebe nad městem. Ed. Daniel Strož. 1. vyd. Mnichov: Poezie mimo domov, 1985.
HRABĚ, Václav. Blues pro bláznivou holku. Ed. Jaromír Pelc – Miroslav Kovářík – Jan Miškovský. 1. vyd. Praha: Čs. spisovatel, 1990.
HRABĚ, Václav. Blues: Blues pro bláznivou holku a jiné básně. V nakl. Labyrint 2. vyd. Praha: Labyrint, 1999.
Seznam literatury:
HOFFMANN, Bohuslav. Václav Hrabě – mytický a autentický. Lidová demokracie, 46, 6. 3. 1990, s. 5.
HOFFMANN, Bohuslav. Bluesový hrabě své generace. Iniciály 1991, č. 14–15, s. 22–25.
HOFFMANN, Bohuslav. Vývojové souřadnice poezie Václava Hraběte. Problematika jejího ohlasu. Česká literatura, 42, 1994, č. 3, s. 255–275.
HOFFMANN, Bohuslav. Václav Hrabě – český beatnik 60. let. In: Přednášky z XL. běhu LŠSS. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1997, s. 88–98.
HOFFMANN, Bohuslav. Hledání místa Václava Hraběte v kulturním klimatu 60. let. In:
Neznámí (autoři) – neznámé (texty). Sborník příspěvků z 3. literární laboratoře, konané v Hradci Králové 29.–30. ledna 1998. Ed. Jan Dvořák – Nella Mlsová. Hradec Králové: Gaudeamus, 1999, s. 345–356.
HOFFMANN, Bohuslav. O zrodu básníka Václava Hraběte. Český jazyk a literatura, 60, 2010, s. 209–217.
HOLÝ, Jiří. Česká literatura 4. Od roku 1945 do současnosti (2. polovina 20. století). Praha: Český spisovatel, 1996.
JANKOVIČ, Milan – KUBÍNOVÁ, Marie – LANGEROVÁ, Marie – ČERVENKA, Miroslav. Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz: poetika literárního díla 20. století. 1. vyd. Praha: Torst, 2002.
KOVÁŘÍK, Miroslav. Václav Hrabě (Mácha v texaskách). Mladý svět, 1968, č. 34, s. 21.
KOŽMÍN, Zdeněk. Interpretace básní. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997.
KUČERA, Štěpán. Blues na památku Václava H. Nadgenerační básník Václav Hrabě. Host, 23, 2007, č. 5.
LUKEŠ, Jan. Prozaická skutečnost. Praha: Mladá fronta, 1982.
MATYS, Rudolf. Za Václavem Hrabětem. Tvář, 2, 1965, č. 4, s. 39.
PELC, Jaromír. Nový obsah. Praha: Mladá fronta, 1977.
PETERKA, Josef. Úplně zbytečná legenda. Literární měsíčník, 7, 1978, č. 3, s. 112–114.
RAMBOUSEK, Jiří. Václav Hrabě. In: Jiří Rambousek: Nesoustavná rukověť české literatury. 1. vyd. Praha: Torst, 2003.
RAUVOLF, Josef. Beat po česku. Host, 23, 2007, č. 5.
SOLDÁN, Ladislav – HOFFMANN, Bohuslav – SIEGLOVÁ, Naděžda. Přehledné dějiny literatury III. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, a. s., 1997.
SKARLANT, Petr. Věk slasti. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1977.
ZÍTKOVÁ, Irena. Jam-session s Františkem Gellnerem. Orientace, 5, 1970, č. 2, s. 78–83.
ŽÁK, Jiří. 12 taktů pro Václava Hraběte. 1. vyd. Praha: Nakladatelství XYZ, 2010.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK