Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Československo-kubánské vztahy v 80. letech 20. století
Název práce v češtině: Československo-kubánské vztahy v 80. letech 20. století
Název v anglickém jazyce: Czechoslovak-Cuban Relations in the 1980s
Klíčová slova: Československo, Kuba, zahraniční politika, diplomatické vztahy, studená válka, obchod, vědeckotechnická spolupráce, kultura
Klíčová slova anglicky: Czechoslovakia, Cuba, foreign affairs, diplomatic relations, the Cold War, trade, scientific and technical cooperation, culture
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.05.2014
Datum zadání: 13.05.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.03.2015
Datum a čas obhajoby: 02.06.2016 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:04.02.2016
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Simona Binková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Jako téma své diplomové práce jsem si zvolil československo-kubánské vztahy v 80. letech 20. století. Výchozím bodem tedy bude rok 1980 a práce zmapuje vývoj až do roku 1989 potažmo 1990, kdy došlo k naprostému obratu ve vzájemných vztazích. Dynamika vzájemných vztahů samozřejmě již nedosahovala té krátce po kubánské revoluci, jelikož v 80. letech byly vzájemné vztahy již relativně stabilizované a fungující v pravidelném režimu. Přesto mělo Československo důležitou roli v rozvoji a stabilizaci kubánského hospodářství. Zajímavé jsou však v již zmíněném kontextu, jelikož s nástupem nového amerického prezidenta Ronalda Reagana narůstalo napětí v mezinárodních vztazích a Kuba jako strategický bod v blízkosti Spojených států zde hrála důležitou roli. Československo samozřejmě podporovalo Kubu, ale na druhé straně je vidět celá řada momentů, kdy nebylo ochotno vyhovět v některých požadavcích Kubáncům. Zajímavé bude vysledovat, do jaké míry byla československá politika autonomní a na kolik byla ovlivňována požadavky a cíly Sovětského svazu. Dalším důležitým momentem, na který bych se chtěl zaměřit, bude to, zda se vzájemné vztahy nějakým způsobem změnily po nástupu Michaela Gorbačova k moci, jelikož je známo, že kubánská strana se obávala jeho reformního úsilí.
Hlavní část práce bude tvořit politický a ekonomický vývoj ve vzájemných vztazích. Obě tyto dimenze vzájemných vztahů budou rozděleny do dvou samostatných kapitol, ale samozřejmě v mnohém se budou překrývat či prolínat. Přesto bude na problematiku nahlíženo více z pohledu politického, jelikož není možné zanalyzovat komplexní vývoj v ekonomické oblasti vzhledem k nedostatku kapacit na analýzu dokumentace dostupné na ministerstvu průmyslu a obchodu. V další části práce budou zhodnoceny styky v oblasti vědecko-technické spolupráce a vzdělávání. Následující část práce bude pojednávat o kontaktech v kulturní oblasti. Závěrečná kapitola bude o dalších formách spolupráce a styků, pro které nebude vyčleněna samostatná kapitola, ale stojí za zmínku a analýzu.
Cílem celé práce tak bude snaha o analýzu vzájemných vztahů v 80. letech 20. stoleté. Hlavní otázky, na které budu hledat odpověď, budou tyto. Jak se vyvíjely vzájemné vztahy v 80. letech s přihlednutím k mezinárodně-politickýmu vývoji v 80. letech, do jaké míry byla československá politika vůči Kubě nezávislá na Sovětském svazu, jaké byly problémy ve vzájemných vztazích a jaký měly dopad na spolupráci, jakým směrem se ubírala vzájemná výměna zboží a další vztahy v ekonomické oblasti, vývoj spolupráce ve vojenské oblasti jako dodávky zbraní či spolupráce tajných služeb a v neposlední řadě také analýza zlomu v roce 1989 a náčrt následného vývoje.
Seznam odborné literatury
Archivní materiály:
Archiv ministerstva zahraničních věcí
Archiv bezpečnostních složek
Národní archiv

Literatura:
Bortlová, Hana. Československo a Kuba 1959-1962. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2011. 188 s., Scholia. ISBN 978-80-7308-357-1.
Dejmek, Jindřich. Diplomacie Československa. Díl I., Nástin dějin ministerstva zahraničních věcí a diplomacie (1918–1992). Vyd. 1. Praha: Academia, 2012. 317 s., ISBN 978-80-200-2210-3.
Dejmek, Jindřich. Diplomacie Československa. Díl II., Biografický slovník československých diplomatů (1918–1992). Vyd. 1. Praha: Academia, 2013. 802 s. ISBN 978-80-200-2285-1.
Quirk, Robert E. Fidel Castro. 1. vyd. Ostrava: OLDAG, 1999. 977 s. ISBN 80-85954-60-5
SCHOULTZ, Lars. That infernal little Cuban republic: the United States and the Cuban Revolution. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2009. 745 s. ISBN 978-0-8078-3260-8.

Internetové zdroje:
http://www.jstor.org/discover/10.2307/40653962?uid=3737856&uid=2&uid=4&sid=21104030344787
http://www.jstor.org/discover/10.2307/3875352?uid=3737856&uid=2&uid=4&sid=21104030344787
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK