Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Extra ecclesiam: Nekatolíci a nekřesťané v Itálii v 16. století
Název práce v češtině: Extra ecclesiam: Nekatolíci a nekřesťané v Itálii v 16. století
Název v anglickém jazyce: Extra ecclesiam:Non-Catholics and Non-Christians in 16th Century Italy
Klíčová slova: Itálie, hereze, nekatolíci, nekřesťané, 16. století, konfesionalizace, inkvizice
Klíčová slova anglicky: Italy, heresy, non-Catholics, non-Christians, sixteenth century, confessionalization, inquisition
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eva Hajdinová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.05.2014
Datum zadání: 15.05.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.08.2016
Datum a čas obhajoby: 14.09.2016 12:30
Datum odevzdání elektronické podoby:05.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Pro mnohé evropské země byla v 16. století charakteristická multikonfesionalita. Itálie byla zejména ve starší historiografii prezentována jako země, jíž se díky přítomnosti papežství vyhnulo konfesijní rozpolcení, s výjimkou antitrinitářů hledajících útočiště za Alpami. Novější výzkumy židovským komunitám a herezím motivují otázky typu kdo ještě, kromě Židů se v Itálii hlásili k jiné než katolické konfesi, případně je katolická církev vnímala jako nesprávně věřící. Z těchto premis vychází formulace zadání magisterské práce.
Diplomant se bude zabývat v české historiografii poněkud opomíjeným tématem: kdo byli z hlediska sociálního a věroučného nekatoličtí křesťané a nekřesťané v italských státech v 16. století? Protože Itálie nebyla ve sledovaném období (1494-1600) sjednocená, použije ke zpracování tématu komparativní přístup, který by měla pomoci objasnit jak určité společné tendence, tak i regionální zvláštnosti.
Vzhledem ke značné roztříštěnosti Itálie na jednotlivá panství je nutné omezit pozornost pouze na největší italské státy sledovaného období: Neapolské království, Papežský stát, Benátskou republiku, Milánské vévodství, Florencii (Toskánsko), Janov a Savojské vévodství.
Při zpracování tématu budou kriticky zhodnoceny dostupné pramenů, často pocházející od „vítězné“ strany. Využita bude i relevantní odborná literatura. Pozorně bude sledován postoj katolické církve vůči heretikům a případné změny tohoto postoje v důsledku vlivů reformace, výnosů tridentského koncilu a vytvoření centralizované inkvizice. Stranou nezůstane ani posouzení vlivu válek o Itálii a dalších politických událostí, které budou vyhodnoceny jako pro sledovanou problematiku významné. Student se rovněž pokusí zjistit, nakolik (a zda vůbec) je pro Itálii 16. století možno pracovat s pojmem konfesionalizace.
Seznam odborné literatury
Burke, Peter, Italská renesance: kultura a společnost v Itálii, Praha, Mladá fronta, 1996.
Burke, Peter, Lidová kultura v raně novověké Evropě, Praha, Argo, 2005.
Chastel, André, Vyplenění Říma: od manýrismu k protireformaci, Brno, Barrister & Principal, 2003.
Fournel, Jean-Luis, Zancarini, Jean-Claud, Guerre d´Italia 1494-1559, Firenze, Giunti, 1996.
Ginzburg, Carlo, Clues, myths, and the historical method, Baltimore, Md, John Hopkins University Press, 1992.
Guicciardini, Francesco, „Storia d´Italia“, Roma, Biblioteca Italiana, 2004. .
Guicciardini, Francesco, Storie fiorentine dal 1378 al 1509, Bari, Gius. Laterza, 1968.
Klusáková, Luďa, Křížová, Markéta, Kubiš, Karel, Řezník, Miloš, Tinková, Daniela, Namísto úvodu: „My“ a „oni“ – náčrt teoretické reflexe problematiky, in Obraz druhého v historické perspektivě II, Identity a stereotypy při formování moderní společnosti, Praha, Karolinum, 2003.
Machiavelli, Niccolò, „Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio“, Roma, Biblioteca Italiana, 2004. .
Machiavelli, Niccolò, Vladař, Praha, Argo, 2012.
Mackenney, Richard, Evropa šestnáctého století, Praha, Vyšehrad, 2001.
Melloni, Alberto, Il conclave: storia dell´elezione del papa, Bologna, Il Mulino, 2005.
Pellegrini, Marco, Il papato nel Rinascimento, Bologna, Il Mulino, 2010.
Pellegrini, Marco, Le guerre d´Italia (1494-1530), Bologna, Il Mulino, 2009.
Procacci, Giuliano, Storia degli italiani, Roma, Laterza, 1998.
Prodi, Paolo, Il sovrano pontefice: un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna, Bologna, 1982 (nuova ed. Bologna, Il Mulino, 2006).
Sacaramella, Pierroberto, Inquisizioni, eresie, etnie, dissenso religioso e giustizia ecclesiatica in Italia (secc. XVI-XVIII), Bari, Cacucci, 2005.
Shaw, Christine, Julius II.: papež bojovník, Praha, Paseka, 2001.
Schatz, Klaus, Dějiny papežského primátu, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002.
Weber, Eugen, Apokalypsy: proroctví, kulty a chiliastické představy v průběhu staletí, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 1999.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK