Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Politická reklama v České republice
Název práce v češtině: Politická reklama v České republice
Název v anglickém jazyce: Political Advertising in the Czech Republic
Klíčová slova: politická reklama, volební kampaň, politická strana, jazyk reklamy, jazykové persvazivní prostředky
Klíčová slova anglicky: political advertising, election campaign, political party, language of advertising, language means of persuasion
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.05.2014
Datum zadání: 16.05.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.05.2014
Datum a čas obhajoby: 15.06.2015 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Michal Hořejší, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se zaměří na analýzu vybraných aspektů diskurzu politické reklamy českých parlamentních (příp. podle potřeby i některých mimoparlamentních) stran v předvolebních kampaních v posledních cca 3 letech. Cílem bude ukázat využívání některých frekventovaných persvazivních strategií a taktických nástrojů (v neposlední řadě jazykových) užívaných stranami k ovlivnění potenciálních voličů, zjistit, zda jsou v strategiích užívaných v kampaních jednotlivých stran nějaké rozdíly, příp. tyto rozdíly doložit.
Materiál bude autorka čerpat z reklamních spotů, tištěné reklamy, plakátů na billboardech, podle možností i z dalších propagačních materiálů sledovaných českých politických stran; získávání materiálu se bude vázat na kampaně k předčasným volbám do Poslanecké sněmovny roku 2013 a k volbám do Evropského parlamentu roku 2014; podle možností a potřeby je možné uvažovat ve výběru i o kampaních před volbami do zastupitelstev obcí v letech 2010 a 2014 či kampani před prezidentskými volbami roku 2013.
Postup práce:
1. Prostudování relevantní odborné literatury
2. Upřesnění cíle a postupu práce
3. Sběr materiálu a jeho utřídění
4. Analýza podle zvoleného postupu
5. Shrnutí výsledků, formulace závěrů
Seznam odborné literatury
Bradová, E. a kol. Negativní kampaně a politická reklama ve volbách. Olomouc: Periplum, 2008.
Čmejrková, S. Reklama v češtině. Čeština v reklamě. Praha: LEDA, 2000.
Čmejrková, S. – Hoffmannová, J. Jazyk, média, politika. Praha: Academia, 2003.
Hloušek, V. – Kopeček, L. Politické strany. Původ, ideologie a transformace politických stran v západní a střední Evropě. Praha: Grada, 2010.
Chytilek, R. – Eibl, O. – Matušková A. a kol.: Teorie a metody politického marketingu. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012.
Kraus, J.: Jazyk v proměnách komunikačních médií. Praha: Karolinum, 2008.
Křeček, J.: Politická komunikace. Od res publica po public relations. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013.
Křížek, Z. – Crha, I. Jak psát reklamní text. Praha: Grada Publishing, a.s., 2003.
Kubáček, J. Slovník politického managementu a volebního marketingu. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012.
Routledge Handbook of Political Management. Ed. Johnson, D. W. New York: Routledge, 2009.
Sanders, K. Communicating politics in twenty-first century. Palgrave Macmillan, 2008.
Šebesta, K. Jazyk a styl propagačních textů. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983.
Šebesta, K. Reklamní texty. Jejich funkce a výstavba. Praha, 1990.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK