Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Modálne slovesné väzby v španielčine a ich ekvivalenty v češtine a slovenčine
Název práce v jazyce práce (slovenština): Modálne slovesné väzby v španielčine a ich ekvivalenty v češtine a slovenčine
Název práce v češtině: Modální slovesné vazby ve španělštině a jejich ekvivalenty v češtině a slovenštině
Název v anglickém jazyce: The modal verbal periphrases and their equivalents in Czech and Slovak
Klíčová slova: modalita, modálne slovesá, slovesné opisné väzby, deber, tener que, poder, haber de
Klíčová slova anglicky: modality, modal verbs, verbal periphrases, deber, tener que, poder, haber de
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.05.2014
Datum zadání: 06.05.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.05.2014
Datum a čas obhajoby: 09.09.2015 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:27.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Úvod: Vymezení cíle práce: popsat systém španělských modálních perifrází
2. Popis metody: využití paralelního korpusu InterCorp
3. Obecné pojednání o modalitě
4. Vymezení okruhu perifrází, které budou předmětem korpusové analýzy. Tener que, deber, deber de, haber de, poder. Teoretická kontextová a sémantická omezení při používání těchto sloves. Charakteristika předpokládaných českých a slovenských ekvivalentů.
5. Analýza vybraných perifrází a jejich ekvivalentů v češtině a slovenštině (paralelní korpus). Rozbor jazykového materiálu z korpusu, jeho statistické vyhodnocení a komentář.
6. Závěr: Shrnutí statistických výsledků a jejich lingvistické zobecnění.
Seznam odborné literatury
BOSQUE, Ignacio – DEMONTE, Violeta (eds). Gramática descriptiva de la lengua española I-III. Madrid : Espasa-Calpe, 1999.
COROMINAS, Joan. Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. Madrid : Gredos, 2008.
ČERNÝ, Jiří. Úvod do studia jazyka. Olomouc : Rubico, 1998.
GREPL, Miroslav a kol. Příruční mluvnice češtiny. 2. opravené vydání. Praha : Lidové noviny, 2012.
GÓMEZ TORREGO, Leonardo. Perífrasis verbales. Sintaxis, semántica y estilística. Madrid : Arco/Libros, 1998.
PALMER, Frank Robert. Mood and Modality. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
RAE. Nueva gramática de la lengua española. Madrid : Espasa, 2009.
ZAVADIL, Bohumil. Kategorie modality ve španělštině. Praha : Univerzita Karlova, 1980.
ZAVADIL, Bohumil. Současný španělský jazyk II. Praha : Karolinum, 1995.
ZAVADIL, Bohumil – ČERMÁK, Petr. Mluvnice současné španělštiny. Praha : Karolinum 2010.
Elektronické zdroje
Český národní korpus – InterCorp. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK