Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Finanční analýza vybrané neziskové organizace
Název práce v češtině: Finanční analýza vybrané neziskové organizace
Název v anglickém jazyce: Financial Analysis of Selected Nonprofit Organization
Klíčová slova: Finanční analýza, nezisková organizace, občanské sdružení, vertikální a horizontální analýza, poměrové ukazatele, financování neziskových organizací, pyramidální rozklad ukazatelů, Nezisková organizace „Člověk v tísni“
Klíčová slova anglicky: Financial analysis, non-profit organisation, citizens association, vertical and horizontal analysis, ratio index, financing of non-profit organisation, pyramidal fragmentation of indicators, Non-profit Organisation „People in need“
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: Ing. Martina Sieber, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.05.2014
Datum zadání: 06.05.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.06.2014
Datum a čas obhajoby: 17.06.2015 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:07.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Ing. Josef Vlček, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Předmětem bakalářské práce „Finanční analýza vybrané neziskové organizace“ je zhodnotit ekonomickou výkonnost neziskové organizace Člověk v tísni. Teoretická část se bude zabývat pojetím ekonomické analýzy, jejíž důležitou součástí je analýza finanční. V praktické části budou aplikovány jednotlivé metody finanční analýzy na zkoumaný podnik. V závěru plánuji zhodnotit celkovou finanční situaci a nastíněny návrhy na zlepšení.
Seznam odborné literatury
· Boukal, Petr a kol. Ekonomika a financování neziskových organizací. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1293-8.

· Boukal, Petr. Nestátní neziskové organizace: (teorie a praxe). Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2009. Vysokoškolská učebnice. ISBN 978-80-245-1650-9.

· Hyánek, Vladimír, Škarabelová, Simona a Řežuchová, Markéta. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů: metody, problémy, řešení. Brno: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, 2005. ISBN 80-239-5262-5.

· Kraftová, Ivana. Finanční analýza municipální firmy. Praha: C.H. Beck, 2002. xii,. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-7179-778-2.

· Peková, Jitka a Jetmar, Marek. Veřejný sektor - řízení a financování. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. . ISBN 978-80-7357-936-4.

· Peková, Jitka, Pilný, Jaroslav a Jetmar, Marek. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-351-5.

· Peková, Jitka. Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. ISBN 978-80-7357-614-1.

· Peková, Jitka. Hospodaření a finance územní samosprávy. Praha: Management Press, 2004. . ISBN 80-7261-086-4.

· Peková, Jitka. Veřejné finance: teorie a praxe v ČR. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. . ISBN 978-80-7357-698-1.

· Rektořík, Jaroslav a kol. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. 3., aktualiz. vyd. Praha: Ekopress, 2010. ISBN 978-80-86929-54-5.

· Kislingerová, Eva, Hnilica, Jiří. Finanční analýza: krok za krokem. Praha: C. H. Beck, 2005. ISBN 80-7179-321-3

· Synek, Miloslav. Ekonomická analýza. Praha: Oeconomica, 2004. ISBN 80-2450-603-3

· Kislingerová, Eva. Oceňování podniku. 2. vyd. Praha : Grada Publishing 2002. ISBN 80-
7179.227-6

· Hyánek, Vladimír. Ekonomika neziskových organizací. 1. vyd. Brno : Masarykova
univerzita, 2004. 114 s. ISBN 80-210-3501-3.
· Novotný ,Jiří. a LUKEŠ, Martin. a kol. Faktory úspěchu nestátních neziskových organizací.
1. vyd. Praha: Oekonomika 2008. 224 s. ISBN 978-80-245-1473-4.

· SALAMON, L.M. a ANHEIER, H.K. Defining the non-profit sector: A cross-National
Analysis. 1. vyd. Manchester: University press, ISBN 0-7190-4902-4.

· Výkaz zisku a ztrát, rozvaha a interní materiály neziskové organizace
Organizace XY za rok Z

ZÁKONY
· Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, v platném znění.


INTERNETOVÉ ZDROJE

· Dobrovolník [online]. Dostupný z WWW:
< http://www.dobrovolnik.cz >


· Mládež v akci [online]. Dostupný z WWW:
< http://www.mladezvakci.cz >


· Neziskovky [online]. Dostupný z WWW:
< http://www.neziskovky.cz >

· Oficiální stránky České Republiky ministerstva zahraničí [online].
Dostupný z WWW: < http://www.czech.cz/ >

· Portál veřejné správy České republiky [online]. Dostupný
z WWW: < http://portal.gov.cz Materiály neziskové organizace Centrum 8D o.s.

· Oficiálná stránky Člověka v tísni [online]. Dostupný z < http://www.clovekvtisni.cz >
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK