Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztah učitele a žáka v mimoškolní výchově
Název práce v češtině: Vztah učitele a žáka v mimoškolní výchově
Název v anglickém jazyce: The Relationship Between Teacher and Pupil in Extracurricular Education
Klíčová slova: učitel, žák, mimoškolní výchova, vztah učitele a žáka, volný čas
Klíčová slova anglicky: teacher, pupil, extracurricular education, realtionship beetwen teacher and pupil, leisure tima
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tereza Komárková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.04.2014
Datum zadání: 30.04.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.05.2015
Datum a čas obhajoby: 15.06.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Andrea Běhalová, BA, M.A., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se zaměřuje na utváření vztahu učitele a žáka při mimoškolní výchově.
V teoretické části se zabývám vymezením základních pojmů mimoškolní výchovy, funkcí a cílů mimoškolní výchovy. V další části se zaměřuji na učitele vykonávajícho mimoškolní výchovu a na žáka účastnícího se mimoškolní výchovy. Dále se věnuji interakci učitele a žáka, jak daný vztah vzniká, jaké jsou hlavní determinanty, které určují, jak daná interakce bude probíhat.
V praktické části jsem zjišťovala, jakým způsbem se učitelé mimoškolní výchovy ve skutečnosti snaží o utvoření kvalitního klima věkově diferenciované studijní skupiny a jakým způsobem se snaží vytvořit kvalitní interakci mezi nimi a žáka a žáky mezi sebou. Ve svém výzkumu jsem se soustředila i na to, jak ve skutečnosti žáci mimoškolní výchovy vnímají svého učitele a ostatní žáky, zda jsou spokojeni s atmosférou, která při mimoškolní výchově panuje.
Cílem bakalářské práce je zjistit, jak úspěšně vytvořit kvalitní klima třídy věkově diferenciované studijní skupiny a navázat kvalitní interakci mezi učitelem a žáky a žáky mezi sebou.
Seznam odborné literatury
BLÁHA, V. Výchova mimo vyučování 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. ISBN 80-04-24419-X.
ČÁP, Jan. Psychologie výchovy a vyučování. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1993, 415 s. ISBN 80-706-6534-3.
FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi: příručka pro učitele. Vyd. 3. Překlad Karel Balcar. Praha: Portál, 2010, 383 s. ISBN 978-80-7367-725-1.
HÁJEK, Bedřich. Nástin metodiky vedení zájmové činnosti. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2007 65 s (Texty pro distanční vzdělávání) ISBN 978-80-7290-265-1.
HÁJEK, Bedřich, Břetislav HOFBAUER a Jiřina PÁVKOVÁ. Pedagogické ovlivňování volného času: trendy pedagogiky volného času. Vyd. 2., aktualiz. Praha: Portál, 2011, 239 s. ISBN 978-80-262-0030-7.
HOFBAUER, B. Děti, mládež a volný čas. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178927-5.
LANGOVÁ, Marta. Učitel v pedagogických situacích: kapitoly ze sociální pedagogické psychologie. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1992, 96 s. ISBN 80-706-6613-7.
MYSLIVCOVÁ, J. Kapitoly z teorie školní a mimoškolní výchovy. Ostrava: Pedagogická fakulta, 1989. ISBN 80-7042-005-7.
OPATA, R. et al. Teorie a praxe výchovy mimo vyučování. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. ISBN 14-303-79.
PÁVKOVÁ, Jiřina. Pedagogika volného času. Vyd. 3. Praha: Portál, 2002, 231 s. ISBN 80-717-8711-6.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK