Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nejčastější situace vyvolávající obranné mechanismy žákova sebepojetí a možnosti jejich řešení
Název práce v češtině: Nejčastější situace vyvolávající obranné mechanismy žákova sebepojetí a možnosti jejich řešení
Název v anglickém jazyce: The most frequent situations stimulating defense mechanisms self-concept of pupil and their solution
Klíčová slova: obranné mechanismy, výchova, děti, zátěžové situace, škola, rodina, frustrace, psychoanalýza, sebepojetí, Freud
Klíčová slova anglicky: Defense Mechanisms, Education, Children, Stressful Situations, School, Family, Frustration, Psychoanalysis, Self - concept, Freud
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Krykorková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.04.2014
Datum zadání: 30.04.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.10.2014
Datum a čas obhajoby: 08.09.2015 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Martina Švandová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V mé práci se budu věnovat výskytu obranných mechanismů u dětí školního věku.
V první části práce obranné mechanismy nejprve rozdělím z historického hlediska. Tedy na obranné mechanismy ega vycházející z psychoanalytické teorie a na obranné mechanismy vycházející z psychologie současnosti.
Obranné mechanismy podle psychoanalytické teorie Sigmunda Freuda a Anny Freudové.
Obranné mechanismy jako reakce na stres a frustraci.
V druhé části vymezím konkrétní obranné mechanismy, které probíhají v rámci pedagogického procesu ve škole a v rámci výchovného procesu v rodině.
Zamyslím se nad tím, jaký postup by měl zvolit pedagog či rodič při výskytu obranných mechanismů u dítěte a jak nejlépe v těchto situacích s dítětem jednat a pomoci mu.
Seznam odborné literatury
BLATNÝ, Marek. Sebepojetí v osobnostním kontextu. 1999.
ČÁP, J. Utváření osobnosti v náročných životních situacích. 1. vyd. Praha: SPN, 1968.
ČÁP, J.; DYTRYCH, Z. Konflikt, frustrace, stres a utváření osobnosti. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1967.
FREUD, Anna. Já a obranné mechanismy. Praha: Portál, 2006, Spektrum (Portál). ISBN 80-736-7084-4.
HARTL, P.; HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-303-X.
KENNEDY. Témata psychoanalýzy II. , Praha: Portál, 2002, ISBN 80-717-8703-5.
LAUSTER, Peter. Nenechte si nic líbit. V Praze: Knižní klub, 1994. ISBN 80-856-3462-7.
NAKONEČNÝ, Milan. Encyklopedie obecné psychologie. Praha: Academia, 1997, 437 s. ISBN 80-200-0625-7.
NAKONEČNÝ, Milan. Motivace lidského chování. 1.vyd. Praha: Academia, 1997, ISBN 80-200-0592-7.
PAULÍK, Karel. Psychologie lidské odolnosti. Praha: Grada, 2010, Psyché (Grada). ISBN 978-802-4729-596.
SEDLÁČKOVÁ, Daniela. Rozvoj zdravého sebevědomí žáka. Praha: Grada, 2009, ISBN 978-802-4726-854.
SILBERT, Linda Bress a Alvin J SILBERT. Proč chytré děti dostávají špatné známky. Brno: Edika, 2013, ISBN 978-802-6601-661.
SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti: člověk v zrcadle vědomí a jednání. Brno: Barrister, 2004, ISBN 80-865-9865-9.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK