Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pracovní paměť a dyslexie
Název práce v češtině: Pracovní paměť a dyslexie
Název v anglickém jazyce: Working memory and dyslexia
Klíčová slova: Pracovní paměť, dyslexie, centrální exekutiva, fonologická smyčka, vizuálně-prostorový náčrtník, epizodický zásobník
Klíčová slova anglicky: Working memory, dyslexia, phonological loop, central executive, visuo-spatial sketchpad, episodic buffer
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.04.2014
Datum zadání: 29.04.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.06.2014
Datum a čas obhajoby: 06.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:27.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Václav Mertin
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude zabývat problematikou dyslexie a její souvislosti s pracovní pamětí.Nedávné výzkumné studie stále častěji zdůrazňují deficity pracovní paměti jako jeden ze symptomů dyslexie. Mezi odborníky však nepanuje shoda, zda se jedná o jeden z primárních symptomů, který je v případě dyslexie vždy přítomen, nebo spíše symptom přidružený. Bakalářská práce se pokusí zmapovat nejnovější výzkumy na dané téma a na základě jejich analýzy stanovit, do jaké míry je deficit pracovní paměti u dyslexie rozšířený a jaký je převažující diskurs, zda dominují názory, že pracovní paměť je primárním symptomem, nebo sekundárním. Práce bude obsahovat návrh výzkumu k prozkoumání dané problematiky.
Seznam odborné literatury
JOŠT, Jiří. Čtení a dyslexie. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, 384 s. ISBN 9788024730301
BADDELEY, Alan D. Vaše paměť. Brno: Jota, 1999, 335 s. ISBN 8072420461.
BADDELEY, Alan D. Working memory, thought, and action. Oxford: Oxford University Press, 2007, xviii, 412 s., [2] s. příl. ISBN 9780198528012.
HULME, Charles a Margaret J SNOWLING. Developmental disorders of language learning and cognition. Chichester: Wiley-Blackwell, 2009, x, 434 s., [4] s. obr. příl. ISBN 9780631206118.
REID, Gavin. Dyslexia [online]. 2nd ed. London: Continuum, c2007, 208 p.
ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD. 11. vyd., přeprac. a rozšíř. Praha: Portál, 2009, 263 s. ISBN 9788073675141.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK