Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Domácí násilí v rodině a jeho dopad na dítě
Název práce v češtině: Domácí násilí v rodině a jeho dopad na dítě
Název v anglickém jazyce: Home violence in family and its impact on child
Klíčová slova: domácí násilí, nepřímá viktimizace, děti, psychické problémy, rodinné vztahy
Klíčová slova anglicky: domestic violence, indirect victimization, children, mental health problems, family relationships
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.04.2014
Datum zadání: 28.04.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.06.2014
Datum a čas obhajoby: 23.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je zmapování fenoménu domácího násilí a jeho dopadu na rodinné vztahy, zejména na dítě (děti) v rodině. Pozornost bude věnována především psychologickým vlivům a důsledkům vyrůstání v rodině ovlivněné domácím násilím a přihlížení tomuto fenoménu. Bude se také věnovat dítěti v roli svědka v rámci trestního řízení ve věci domácího násilí. Práce se také bude zabývat možnostmi intervence a zkoumání této problematiky. Práce se nebude zabývat přímo fenoménem týrání či zneužívání dětí. Projekt se zaměří na možný postup zkoumání fenoménu dítěte v roli svědka domácího násilí, se zaměřením na konkrétní podmínky a nároky této role.
Seznam odborné literatury
Buriánek, J., & Pikálková, S. (2013). Intimate violence: a Czech contribution on International Violence Against
Women Survey. (1st English ed., 221 s.) Prague: Karolinum Press.
Elliot, J., & Place, M. (2002). Dítě v nesnázích: prevence, příčiny, terapie. (Vyd. 1., 206 s.) Praha: Grada.
Gjuričová, S., Kocourková, J., & Koutek, J. (2000). Podoby násilí v rodině. (Vyd. 1., 101 p.) Praha: Vyšehrad.
Journal of Family Violence. (2013). vol. 28(issue 1).
Langmeier, J., & Matějček, Z. (2011). Psychická deprivace v dětství. (Vyd. 4., dopl., V nakl. Karolinum 1., 399 s.) Praha: Karolinum.
Reiss, D. (c1993). Children and violence. (viii, 136 p.) New York: Guilford Press.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK