Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Překlad jako součást kulturního působení Boženy Šimkové (1881-1958)
Název práce v češtině: Překlad jako součást kulturního působení Boženy Šimkové (1881-1958)
Název v anglickém jazyce: Translation as a mode of culturally educating activities of Božena Šimková
Klíčová slova: výchova, česká literatura pro děti a mládež, překladová tvorba, žánry, jazyk, translatologická analýza
Klíčová slova anglicky: education, Czech literature for young adults, translated literature, genres, language,translation analysis
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.04.2014
Datum zadání: 28.04.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.05.2014
Datum a čas obhajoby: 01.02.2016 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.01.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:25.01.2016
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Šárka Brotánková, D.Phil.
 
 
 
Konzultanti: doc. PhDr. Hana Šmahelová, CSc.
Zásady pro vypracování
Cílem práce je s pomocí dostupných zdrojů charakterizovat osvětově výchovnou činnost překladatelky zacílenou na děti a mládež a určit, jaký podíl a jakou podobu v ní měla její překladatelská práce. Práce vyjde z dostupných biografií Boženy Šimkové, bude postupně zpracovávat portrét její činnosti. V první fázi se zaměří jednak na sekundární zdroje, články a příspěvky o Boženě Šimkové, jednak na její (především časopisecky) dohledatelné vlastní příspěvky, aby zmapovala a popsala autorčinu osvětově výchovnou činnost, její zaměření a hodnoty, které se snažila zdůrazňovat.
Ve světle těchto zjištění se poté diplomandka pokusí klasifikovat překladatelskou činnost Šimkové, a to s důrazem na překlady určené pro mladé čtenáře (žánry a typy příběhů; případné věkové a genderové určení; kontextualizace autorů a autorek, kteří jsou pro překlad vybíráni; obecné sledování hodnot, které tyto příběhy představují). Tato klasifikace bude vyžadovat obecné seznámení s dostupnými překladovými texty Šimkové. Pokusí se i o obecnou charakteristiku edic pro mladé čtenáře, v nichž tyto překlady vyšly (nejen při využití sekundárních zdrojů, ale i knihovních fondů). Při této klasifikaci bude diplomandka uvažovat o tom, nakolik překladová tvorba Šimkové, určená pro mládež, mohla odpovídat trendům české původní literatury pro mládež v dané době, či nakolik je obohacovala o novou tematiku, žánry, hodnoty (na pozadí informací o české literatuře pro děti a mládež, viz doporučná literatura).
Třetí fází práce bude (rozsahem omezená) translatologická analýza dvou zdůvodněně vybraných překladů Šimkové, reprezentujících různé žánrové a tematické zaměření. Jejím cílem bude popsat překladatelský jazyk Šimkové – zda odpovídá žánrovým a tematickým odlišnostem děl; nakolik je dobově, případně jinak sociálně, kulturně či individuálně idiolektický (k popsání těchto idiolektických diferencí může sloužit dřívější obecné seznámení s dalšími texty, vydanými v konkrétních edicích pro mládež, do nichž byly v dané době zařazeny i texty Šimkové).
Seznam odborné literatury
Doporučená literatura:
- Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce I-IV, 1985-2008.
- Příruční slovník jazyka českého, 1935-1957.
- KARFÍKOVÁ, Věra: „Literatura pro mládež“ in Dějiny české literatury IV: Literatura od konce 19. století do roku 1945 (hl. red. J. Mukařovský, edd. Z. Pešat, E. Strohsová). Praha: Victoria Publishing 1995.
- LEHÁR, Jan – STICH, Alexander et al., Česká literatura od počátků k dnešku. Praha:
Nakladatelství Lidové noviny 2008.
- LEVÝ, Jiří, České theorie překladu. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury,
hudby a umění 1957.
- LEVÝ, Jiří, Umění překladu. 4., uprav. vyd. Praha: Miroslav Pošta/Apostrof 1963/2012.
- NOVÁK, J. V., Arne NOVÁK, Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob až po naše dny (1936-1939) přetisk Brno: Atlantis 1995.
- POPOVIČ, Anton, Teória umeleckého prekladu: aspekty textu a literárnej
metakomunikácie. Bratislava: Tatran 1975.
- SUK, Václav František, Otakar POSPÍŠIL, Dětská literatura česká (Praha: Státní nakladatelství 1924)
- ŠMAHELOVÁ, Hana (ed.), Počátky kritického myšlení o dětské literatuře I. Studie s antologií textů z přelomu 19. a 20. století (Praha: FF UK 1999) - ----- Počátky kritického myšlení o dětské literatuře II. Antologie textů z přelomu 19. a 20. století (Praha: FF UK 1999)
- ŠUBRTOVÁ, Milena, Přehled literatury pro mládež od počátků do r. 1945 (Brno: Akademické nakladatelství CERM 1995)
- TOURY, Gideon, Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam: John
Benjamins 1995.
- ULIČNÝ, Oldřich, Jan HORÁK, Prostor pro jazyk a styl. Hradec Králové: Gaudeamus 1994.
- URBANOVÁ, Svatava, Meandry a metamorfózy dětské literatury. Olomouc: Votobia 2003.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK