Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Degradace alifatických polyesterů – Vliv velikosti tělesa a jeho tvaru
Název práce v češtině: Degradace alifatických polyesterů – Vliv velikosti tělesa a jeho tvaru
Název v anglickém jazyce: Aliphatic polyesters degradation – Influence of the body size and habitus
Klíčová slova: alifatické polyestery, lineární a větvené molekuly, vodné médium, aktuální acidita, parametry degradace
Klíčová slova anglicky: aliphatic polyesters, linear and branched molecule, aqueous medium, actual acidity, degradation parameters
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.04.2014
Datum zadání: 24.02.2015
Datum a čas obhajoby: 02.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2015
Oponenti: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zásady pro vypracování
Seznámení diplomantky s tématem práce a řešeným hlavním problémem
Vypracování literární rešerše
Provedení orientačních předpokusů
Realizace experimentů, konzultace
Vyhodnocení experimentů, zpracování v tabelární a grafické podobě
Zpracování spisu
Příprava k obhajobě
Obhajoba
Seznam odborné literatury
K zadanému tématu z dostupných zdrojů v dostupných databázích a na internetu v celkovém počtu 25 až 60 citací
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK