Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti psychosociální podpory rodičů dětí s poruchou autistického spektra
Název práce v češtině: Možnosti psychosociální podpory rodičů dětí s poruchou autistického spektra
Název v anglickém jazyce: Possibilities of Psychosocial Support for Parents of Children with Autism Spectrum Disorder
Klíčová slova: Poruchy autistického spektra, rodina, rodičovství, sociální práce, sociální služby, raná péče
Klíčová slova anglicky: Autism spectrum disorder, family, parenting, social work, social services, early intervention
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.04.2014
Datum zadání: 24.04.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.04.2014
Datum a čas obhajoby: 11.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2015
Oponenti: doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce s názvem „Možnosti psychosociální podpory rodičů dětí s poruchou autistického spektra“ má za cíl zmapovat možnosti psychosociální a finanční podpory rodin, kterým se narodilo dítě s poruchou autistického spektra.
Seznam odborné literatury
APLA, Výroční zpráva 2013. Vydala APLA Praha, Střední Čechy, o.s., Brunnerova 1011/3, 163 00 Praha 17 – Řepy.
ATTWOOD, T. Aspergerův syndrom – porucha sociálních vztahů a komunikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-979-8.
ARNOLDOVÁ, A. Sociální zabezpečení I. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3724-9.
BAZALOVÁ, B. Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje. Vyd. 1. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0693-4
BECHYŇOVÁ, V. Sanace rodiny. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. ISBN: 978-80-262-0031-4
BERG, I. K. Posílení rodiny: základy krátké terapie zaměřené na řešení. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. ISBN: 978-80-262-0500-5
BETTS, D. E., JACOBS, D. S. Nácvik sebeobsluhy a sociálních dovedností u dětí s autismem. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. ISBN: 978-80-262-0498-4
BLAŽEK, B., OLMROVÁ, J. Světy postižených. Sociální posila v rodinách s mentálně retardovaným dítětem. Vyd. 1. Praha: Avicenum, 1988. ISBN 80-204-0204-7
BLEACH, F. Každý jsme jiný: kniha pro všechny kluky a holky, kteří mají sourozence s autismem. Vyd. 1. Zlončice: Pasparta, 2011.ISBN: 978-80-87690-06-2
ČÁPOVÁ, E., NEUMANN, D. Dětský autismus na rozhraní. Psychiatrie pro praxi, 2001, 4, str. 154-155.
ČÁSLAVSKÁ, M. Nedávejte do hrobu motýla živého: příběhy lidí s autismem. Vyd. 2. Zlončice: Pasparta, 2014. ISBN 978-80-260-2801-7
FERJENČÍK, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu: jak zkoumat lidskou duši. Vyd. 2. Praha: Portál 2010. ISBN 978-807-3678-159
GÉRINGOVÁ, J. Pomáhající profese. Vyd. 1. Praha: Triton, 2011. ISBN 978-80-7387-394-3
GRANDINOVÁ, T. Mozek autisty: myšlení napříč spektrem. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2014. ISBN 978-80-204-3115-8
GULOVÁ, L. Sociální práce pro pedagogické obory. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3379-1
HADDON, M. Podivný případ se psem. Vyd. 1. Praga: Argo, 2003. ISBN 80-7203-541-X
HAVRDOVÁ, Z. Kompetence v praxi sociální práce. Vyd. 1. Praha: Osmium, 1999. ISBN 80-9020-818-5
CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. Vyd. 1. Praga: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1369-4
CHVÁTALOVÁ, H. Jak se žije dětem s postižením. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-588-1
CHVÁTALOVÁ, H. Jak se žije dětem s postižením po deseti letech. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0086-4
KERROVÁ, S. Dítě se speciálními potřebami. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-717-8147-9
KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Vyd. 5. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-181-6.
MAHROVÁ, G., VENGLÁŘOVÁ, M. Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1362-4
MAREŠ, J. Posttraumatický rozvoj: výzkum, diagnostika, intervence. Československá psychologie, 2009, ročník 53, č. 3, str. 270-283
MARKOVÁ, Z. Mentálně postižené dítě v rodině. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. ISBN
MATOUŠEK, O. Podpora rodiny: manuál pro pomáhající profese. Vyd. 1. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0697-2
MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Vyd. 1. Praha: Slon, 2003. ISBN 80-86429-19-9
MATOUŠEK, O. Encyklopedie sociální práce. Vyd. 1. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0366-7
MICHALOVÁ, Z. Sociální dovednosti u žáků s poruchami autistického spektra se zaměřením na ovlivnění chování. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011
MIOVSKÝ, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1362-4
NOVOSAD, L. Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-509-7
OŠLEJŠKOVÁ, H. Autismus. Pediatrie po promoci, 2004, roč. 1, č. 3-4, str. 60-66
PÁTÁ, P. K. Mé dítě má autismus: příběh pokračuje. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2185-9
PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Vyd. 2. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2011. ISBN 978-80-246-1916-3
PĚČ, O. PROBSTOVÁ, V. Psychózy-psychoterapie, rehabilitace a komunitní péče. Vyd. 1. Praha: Triton, 2009. ISBN 978-807-3872-53-3
PROKOPIČOVÁ, L. Přehled příspěvků a dávek státní sociální podpory se zaměřením na osoby s poruchou autistického spektra. Vyd. 1. Zlončice: Pasparta, 2012.
ŘÍČAN, P. S dětmi chytře a moudře: psychologie výchovy pro rodiče a prarodiče. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0343-8
ŘÍČAN, P., KREJČÍŘOVÁ, D. Dětská klinická psychologie. Vyd. 4. Praha: Grada, 2008. ISBN 80-247-1049-8
SCHOPLER, E. Příběhy dětí s autismem a příbuznými poruchami vývoje: výchova a vzdělání dětí s autismem. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997.
SCHMIDBAUER, W. Syndrom pomocníka. Vyd. 1. Praha: Portál. 2008. ISBN 978-80-7367-369-7
SOBOTKOVÁ, I. Psychologie rodiny. Vyd. 3. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0217-2
STRAUSSOVÁ, R. Průvodce rodičů dětí s poruchou autistického spektra: jak začít a proč. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0002-4
STRNADOVÁ, I. Rodiny osob s mentálním postižením. Současné směr ve výzkumu a možnosti speciálněpedagogické intervence. Vyd. 1. Praha: Pedf UK, 2008. ISBN 978-80-7290-388-7
ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-821-X
THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra: dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom, dezintegrační porucha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. ISBN 978-80-262-0215-8
THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra: včasná diagnóza branou k účinné pomoci. Vyd. 1. Praha: Apla, 2008.
VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro sociální pracovníky. Vyd. 1. Technická univerzita v Liberci: Liberec, 2003.
VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 3. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-802-3
VÁGNEROVÁ, M., STRNADOVÁ, I., KREJČOVÁ, L. Náročné mateřství. Být matkou postiženého dítěte. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1616-2
VANČURA, J. Zkušenost rodičů dětí s mentálním postižením. Vyd. 1. Brno: Barrister and Principal, 2007. ISBN 978-80-87029-14-5
VOSMIK, M. Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole: možnosti integrace na ZŠ a SŠ. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-687-2
WILLIAMS, D. Nikdo nikde. Nevšední životopis dívky s autismem. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-600-1
ZAKOUŘILOVÁ, E. Speciální techniky sociální terapie rodin. Vyd. 1. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0583-8
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK