Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Česká větev rodů pánů z Koldic na dvoře Lucemburků
Název práce v češtině: Česká větev rodů pánů z Koldic na dvoře Lucemburků
Název v anglickém jazyce: Czech Branch of the Lords of Koldice at the Court of Luxembourg
Klíčová slova: Páni z Koldic, šlechta, lucemburský dvůr, země České koruny, hejtman (capitaneus), lenní systém
Klíčová slova anglicky: Lords of Koldice, nobility, the court of Luxembourg , the Lands of the Crown of Bohemia, sheriff (capitaneus), seigniorial system
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.04.2014
Datum zadání: 24.04.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.04.2014
Datum a čas obhajoby: 08.09.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:04.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Dana Dvořáčková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Páni z Koldic patřili mezi rody, jejichž někteří příslušníci působili na dvoře českých králů z rodu Lucemburků a založili tak „českou“ rodovou větev. Koldicové pocházeli z Míšeňska a počátek jejich kariéry spadá do doby vlády Jana Lucemburského. S mimořádným postavením rodu souvisela také jeho územní a sňatková politika, pomocí níž zmíněná linie Koldiců zdomácněla v Čechách i vedlejších zemích České koruny. Koldicové se dosud nedočkali moderní tištěné monografie, jediné stručné dějiny rodu byly vydány v roce 1927 a osobami dvou Koldiců (Těmou st. a ml.z Koldic)se podrobněji zabýval D. Čumlivský. Bakalářská práce se věnuje pánům z Koldic za vlády prvních tří Lucemburků na českém trůně, Jana, Karla IV. a Václava IV., v jejichž službách se vystřídaly první tři generace českých Koldiců (s výjimkou Albrechta z Koldic, který výrazněji vystupuje až po smrti Václava IV.).
Úvod – rozbor použitých pramenů a literatury, metodologická východiska. 1. Vstup pánů z Koldic do služeb Jana Lucemburského – (stručně „prehistorie“ rodu), význam šlechty z Míšeňska na Janově dvoře, jejich funkce. 2. Těma z Koldic, přední dvořan Karla IV. – zakotvení, úřady, sňatková politika, působení ve vedlejších zemích. 3. Koldicové a Václav IV. Závěr. Seznam použitých pramenů a literatury. Přílohy
Seznam odborné literatury
Prameny
Archivum Coronae regni Bohemiae II., ed.V. Hrubý, Praha 1928
Codex diplomaticus Saxoniae Regiae II., ed. E. G. Gersdorf, Leipzig 1864
Český zemský archiv, Archiv Koruny české 5, ed.A. Hass, Praha 1947
Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae III.-VIII., edd. J. Emler, B. Mendl, M. Linhartová, B. Kopičková, Praha 1890 - 1996
Regesta Imperii VIII, ed.J.F.BÖhmer, Innsbruck 1877
Přibík z Radenína, řečený Pulkava - Kronika česká in.:FRB V, ed. Josef Emler, Praha 1893
Literatura
BERAN, Zdeněk. Poslední páni z Michalovic, České Budějovice 2010.
BOBKOVÁ, Lenka, Martin ČAPSKÝ a Irena KORBELÁŘOVÁ. Hejtmanská správa ve vedlejších zemích Koruny české, Opava 2009.
BOBKOVÁ, Lenka, Velké dějiny zemí Koruny české, IV.a, IVb, Praha 2003.
ČECHURA, Jaroslav, České země v letech 1310-1378: Lucemburkové na českém trůně, Praha 1999.
ČUMLIVSKI, Denko, První dvě generace rodu pánů z Koldic usedlé v Čechách a jejich činnost: Těma (I.) z Koldic 1303 až Těma (II.) z Koldic 1383, netištěná diplomová práce, Praha 1974.
FAJT, Jiří (ed.), Karel IV. císař z boží milosti: kultura a umění za vlády Lucemburků 1310-1437, Praha 2006.
HALLWICH, Hermann, Geschichte der Bergstadt Graupen in Böhmen, Praha 1868.
HOENSCH, Jörg K., Lucemburkové: pozdně středověká dynastie celoevropského významu 1308-1437, Praha 2003.
HOLÁ, Mlada, Vratislavská hejtmanská kancelář za vlády Jana Lucemburského a Karla IV. Praha 2008.
KAVKA, František, Karel IV: Historie života velkého vladaře, Praha 1998.
KAVKA, František, Vláda Karla IV. za jeho císařství (1355-1378), I-II, Praha 1993.
KNOTHE, Hermann Friedrich. Geschichte des Oberlausitzer Adels und seiner Güter von XIII. bis gegen Ende XIV. Jahrhunderts: Fortsetzung der Geschichte des Oberlausitzer Adels und seiner Güter von Mitte des 16. Jahrhunderts bis 1620, Leipzig 1879, Neudruck: Spitzkunnersdorf 2008.
NODL, Martin, Dekret kutnohorský, Praha 2010.
PALACKÝ, František, Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě: faksimile vydání z roku 1907, Praha 1998.
SEDLÁČEK, August a Martin KOLÁŘ, Českomoravská heraldika. Praha 1996.
SPĚVÁČEK, Jiří, Karel IV.: život a dílo [1316-1378], Praha 1979.
SPĚVÁČEK, Jiří, Václav IV. 1361-1419: k předpokladům husitské revoluce, Praha 1986.
ŠMAHEL, František, Cesta Karla IV. do Francie: 1377-1378, Praha 2006.
ŠMAHEL, František a Lenka BOBKOVÁ. Lucemburkové: česká koruna uprostřed Evropy, Praha 2012.
TOMEK, Václav Vladivoj. Dějepis města Prahy. (díl 2, 3, 4, 5, 8 a 9) Praha 1906.
TRUÖL, Kurt, Die Herren von Colditz und Ihre Herrschaft, Leisnig 1927.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK