Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Research on effectivity of outreach in physics
Název práce v češtině: Výzkum efektivity popularizačních aktivit ve fyzice
Název v anglickém jazyce: Research on effectivity of outreach in physics
Klíčová slova: physics education research, physics outreach, outreach effectiveness, non-formal education, concept inventory, loyalty of participants
Klíčová slova anglicky: physics education research, physics outreach, outreach effectiveness, non-formal education, concept inventory, loyalty of participants
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
Řešitel: RNDr. Karel Kolář - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2014
Datum zadání: 26.09.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.01.2015
Datum a čas obhajoby: 27.09.2019 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.07.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:22.07.2019
Oponenti: doc. RNDr. Marián Kireš, Ph.D.
  doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
Zásady pro vypracování
V rešeršní fázi vypracovat přehled aktivit, které se snaží popularizovat fyziku, zaujmout potenciální studenty, informovat laiky atd., včetně přehledu činnosti existujících či připravovaných science center v ČR a i v zahraničí (výběrově).

Seznámit se podrobněji s metodologií výzkumů prováděných v sociálně-humanitních oborech (kvalitativní, kvantitativní a smíšený přístup), jejichž metody mohou přispět ke studiu přínosu popularizačních a motivačních aktivit. Seznámit se s již existujícími zahraničními studiemi, resp. s praxí příslušných institucí, které popularizaci provádějí.

Vytipovat několik konkrétních aktivit, ve kterých podmínky, např. počet účastníků, dává naději na získání vypovídajících výsledků, připravit, realizovat, vyhodnotit výzkum a publikovat výsledky.
Seznam odborné literatury
Bude specifikován později ve spolupráci s konzultantem
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK