Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Manažerské aktivity staniční sestry na jednotce intenzivní péče
Název práce v češtině: Manažerské aktivity staniční sestry na jednotce intenzivní péče
Název v anglickém jazyce: Management activities of charge nurse in the intensive care unit
Klíčová slova: manažer, staniční sestra, motivace, delegování, manažerské funkce
Klíčová slova anglicky: manager, charge nurse, motivation, delegation, management functions
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eva Marková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.07.2013
Datum zadání: 23.07.2013
Datum a čas obhajoby: 16.06.2014 14:00
Místo konání obhajoby: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:23.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B01602)
Oponenti: Mgr. Iveta Lišková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Vypracování DP se řídí Opatřením děkana č. 10/2010 a Pokyny ÚTPO.
Seznam odborné literatury
Čakrt, Michal. Typologie osobnosti pro manažery: kdo jsem já, kdo jste vy?. Vyd. 1. Praha: Management Press, 1996. 257 s. ISBN 80-85943-12-3.
Armstrong, Michael a Stephens, Tina. Management a leadership. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 268 s. Expert. ISBN 978-80-247-2177-4.
Hekelová, Zuzana. Manažerské znalosti a dovednosti pro sestry. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 124 s. Sestra. ISBN 978-80-247-4032-4.
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2005. 407 s.ISBN 80-7367-040-2
HENDL, Jan. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum, 1997. 243 s. ISBN 80-7184-549-3
Hospodářová, Ivana. Kreativní management v praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 130 s. Vedení lidí v praxi. ISBN 978-80-247-1737-1.
Předběžná náplň práce
Abstrakt

Diplomová práce byla zaměřena na práci staniční sestry na jednotce intenzivní péče, jako manažerky první linie. Výzkum v praktické části je směřován na manažerské dovednosti staničních sester v jejich praxi. Kvalitativní výzkum zjišťuje zkušenosti staničních sester s managementem v praxi a to hlavně zavádění změn, řešení konfliktů, motivování podřízených a porovnání začátků pracovní kariéry. Další součástí je kvantitativní výzkum v oblasti typologie osobnosti staničních sester. Pro výzkum byly vybrány staniční sestry z jednotek intenzivní péče, celkem 26 respondentek. Z výsledků vyplývá, že staniční sestry nejsou na svou funkci speciálně připravované a nemají manažerské vzdělání. Konfliktní situace řeší kompromisem nebo direktivním přístupem. Většina staničních sester plánuje zavedení změny. Změny vnímají jako pozitivum, negativně popisují přístup ke změně u svých podřízených. Staniční sestry znají motivátory svých podřízených. Nadměrně a neúčelně používají k motivaci pochvalu. Hodnocení zaměstnanců považují za možný způsob motivace, ale není jednotné a ne všechny staniční sestry jej využívají. Výsledky empirické části ukazují na potřebu manažerského vzdělávání staničních sester.
Klíčová slova:manažer, staniční sestra, motivace, konflikty, management změn, manažerské dovednosti
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Abstract

This thesisfocuseson the work ofchargenursesin intensivecareunits (ICUs)asfirst-linemanagers. The practical part of the thesis aims at assessing theexperiencewith nursing managementin day-to-day routine, especiallywith the management ofchange introduction,conflict resolution andmotivation ofemployees.It further compares different charge nurses’ career beginnings. The second part of the research deals with personal typology of charge nurses. Twenty six ICU charge nurses were included into the study. The results indicate that charge nurses are not being specifically prepared for their job and that they particularly lack any special education in management. They usually solve conflicts either by compromise or via a directive. Most charge nurses intend to introduce changes into daily practice and they perceive changes as positive. Conversely, they describe the attitude of their subordinates towards changes as negative.Charge nursesgenerallyknowthemotivatorsof their employees; however, they excessively and inappropriately use praising as motivation tool.Although not standardized and not used generally, a formal evaluation of employees is considered by charge nurses as a possible way to improve motivation.Allover, the study shows the need for a more thorough management training of charge nurses.
Keywords:manager,charge nurse, motivation, conflict,change management,management skills

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK