Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Transfer záalpských krajinných motivů v grafice do vybraných děl italských rytců na začátku 16. století
Název práce v češtině: Transfer záalpských krajinných motivů v grafice do vybraných děl italských rytců na začátku 16. století
Název v anglickém jazyce: Transfer of transalpine landscape motifs in graphic art into selected works of Italian engravers of the early 16th century
Klíčová slova: krajina, rytina, tisk, renesance, Itálie, Německo, Nizozemí, kompozice, přenos, transfer, Albrecht Dürer, Lucas van Leyden, Giulio Campagnola, Cristofano Robetta, Giovanni Battista Palumba, Monogramista ∙I∙I∙ CA, Marcantonio Raimondi
Klíčová slova anglicky: landscape, engraving, printmaking, Renaissance, Italy, Germany, Netherlands, composition, transfer, Albrecht Dürer, Lucas van Leyden, Giulio Campagnola, Cristofano Robetta, Giovanni Battista Palumba, Monogrammist ∙I∙I∙ CA, Marcantonio Raimondi
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.04.2014
Datum zadání: 23.04.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.05.2014
Datum a čas obhajoby: 22.06.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Lubomír Konečný
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem této práce je na několika vybraných dílech ilustrovat fenomén přenosu záalpských
krajinných motivů v grafice do děl italských rytců na začátku šestnáctého století a pomocí podrobnějšího
rozboru tisků dojít ke zhodnocení, proč se tyto transfery vyskytují zejména v letech
1500 –1520 tak frekventovaně.
Jelikož v dostupné literatuře jsou pro dané téma k nalezení pouze faktické zmínky o těchto
přenosech a to často jen na úrovni konstatování, rozhodla jsem se tento jev uchopit v rámci
krajinné specifikace. V úvodní kapitole bude vzhledem k nedostatku prostoru jen ve stručném
přehledu nastíněna kulturní situace humanistické společnosti včetně jejích premis a letmý vývoj
zobrazení krajiny v umění. Dále bude v této práci umístěna kapitola týkající se použité
terminologie, která kromě ujasnění často porůznu používaného názvosloví napomůže také
k bližší deskripci samotného procesu. Hlavní částí bude ovšem kapitola týkající se vybraných
exemplářů. Zde budou podrobněji rozebrána grafická díla vybraných italských rytců a to hlavně
v rámci komparace přenesených krajinných motivů z děl Albrechta Dürera a Lucase van Leydena.
Rozbor jednotlivých grafických listů bude zaměřen spíše na analýzu přenášených prvků
v pozadí děl. Ikonografie jednotlivých tisků bude mít pouze doplňující charakter, jelikož není
nijak ovlivňována umístěním transferovaných krajinných prvků. Tento průzkum vybraného
vzorku grafik bude nápomocen pro celkové zhodnocení možného vzniku daného jevu, čemuž
bude věnována poslední část práce. Zde budou z mnoha různých hledisek posouzeny možné
předpoklady vzniku celkem častého přenosu záalpských krajinných motivů do děl italských
rytců na začátku šestnáctého století.
Seznam odborné literatury
LANDAU D./PARSHALL P.: The Renaissance Print 1470–1510,London 1994
The illustrated Bartsch
LUCCO M.: Tiziano e la nascita del paesaggio moderno,Firenze 2012
SCANU A. M. (ed.): La percezione del paesaggio nel Rinascimento, Bologna 2004
POCHAT G.: Figur und Landschaft : eine historische Interpretation der Landschaftsmalerei von der Antike bis zur Renaissance, Berlin 1973
VLNAS V.: Albrecht Dürer a Itálie, Praha 1990
PANOFSKY E.: The life and art of Albrecht Dürer, Princeton 2005 (pův. 1946)
SANDER J. (ed.): Albrecht Dürer : his art in context, Frankfurt am Main 2013
LEAHY C./SEIYO K./SATO B. N.: Albrecht Dürer : Religion, Portraits, Nature. Prints and Drawings, Tokyo 2010
LUBER K. C.: Albrecht Dürer and the Venetian Renaissance, Cambridge 2005
BOORSCH S./ ORENSTEIN N. M.: The print in the North : the age of Albrecht Dürer and Lucas van Leyden, New York 1997
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK