Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Souvislost výuky a popularizace astronomie s volbou budoucího studijního zaměření
Název práce v češtině: Souvislost výuky a popularizace astronomie s volbou budoucího studijního zaměření
Název v anglickém jazyce: The link of education and popularization of astronomy with the choice of a future focus of study
Klíčová slova: astronomické vzdělávání, šíře zájmů, volba vysoké školy
Klíčová slova anglicky: astronomy education, breadth of science interest, career choice
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Marek Wolf, CSc.
Řešitel: Mgr. Radek Kříček, Ph.D. - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2014
Datum zadání: 26.09.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.01.2015
Datum a čas obhajoby: 24.06.2019 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:29.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2019
Oponenti: doc. RNDr. Marián Kireš, Ph.D.
  doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc.
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Obsahem práce bude pedagogický a didaktický výzkum, zjišťující do jaké míry může výuka nebo mimoškolní popularizace astronomie během školní docházky na základní a střední škole motivovat žáky k vysokoškolskému studiu přírodovědných oborů. Pozitivní efekt astronomie v tomto směru bývá předpokládán, avšak dosud v českých podmínkách chybí jeho systematické ověření.

Řešitel provede rešerši dostupných zdrojů o podobných výzkumech v Česku i v zahraničí. Následný výzkum bude probíhat kvalitativními i kvantitativními metodami. Řešitel zajistí relevantní výběr ze zkoumané populace žáků, studentů i dalších aktérů, jejichž zkoumání může přinést nosné informace. V úvahu připadají např. současní či minulí účastníci astronomických kroužků, řešitelé astronomické olympiády nebo vystudovaní přírodovědci.

Kromě zjištění vlivu výuky a popularizace astronomie na motivaci žáků k dalšímu studiu přírodních věd budou jedním z výstupů práce doporučení pro vzdělávací praxi (včetně oblasti neformálního vzdělávání).
Seznam odborné literatury
Pasachoff, J.M., Percy, J.R. The Teaching of Astronomy, Proc. IAU Coll, 105, Cambridge Univ. Press, 1990
Pokorný, Z. Astronomické vzdělávání, Hvězdárna a planetárium Brno, 2001
Pudivítr, P. Výuka astronomie na středních školách, disertační práce, MFF UK, 2004

časopisecké články a internetové odkazy podle doporučení školitele
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK