Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rehabilitace pacientů s ischemickou chorobou srdeční
Název práce v češtině: Rehabilitace pacientů s ischemickou chorobou srdeční
Název v anglickém jazyce: Rehabilitation of patients with ischemic heart disease
Klíčová slova: Rehabilitace, ischemická choroba srdeční
Klíčová slova anglicky: Rehabilitation, ischemic heart disease
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Vedoucí / školitel: MUDr. Tereza Knoppová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.04.2014
Datum zadání: 22.04.2014
Datum a čas obhajoby: 17.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.09.2014
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2014
Oponenti: MUDr. Michaela Zenáhlíková
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této práce bylo získání celkového pohledu na problematiku ischemické choroby srdeční, tzn. patofyziologie vzniku nemoci, její rizikové faktory a možnosti prevence vzniku této choroby. Dále jsou v textu uvedeny možnosti léčby, a to jak z pohledu farmakologie, tak jsou zde popsány i chirurgické terapeutické postupy. Stěžejní kapitolu mé práce představuje fyzioterapie u těchto pacientů, kde se zabývám zásadami rehabilitace v akutní fázi, ale i fázi posthospitalizační. Pro komplexní náhled na tuto problematiku jsem studovala také změny parametrů kardiovaskulárního aparátu při pohybové aktivitě, její okamžitý účinek a dlouhodobý dopad na tento systém.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this work was to obtain an overall view of the ischemic heart disease issue, that means the pathophysiology of the disease, its risk factors and possibilities in prevention of its development. The text also includes treatment options, both in terms of pharmacology and surgery.The main part of my thesis represents physiotherapy in these patients. Ideal with the rehabilitation principles in the acute as well asi in the posthospitalization phase. For a complex view of this issue I also studied changes in the cardiovascular system parameters during physical activity,its immediate effect and long-term impact on this system.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK