Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Španělské konstrukce se slovesy měnícími význam v závislosti na volbě modu ve větě vedlejší
Název práce v češtině: Španělské konstrukce se slovesy měnícími význam v závislosti na volbě modu ve větě vedlejší
Název v anglickém jazyce: Spanish verb grammatical constructions where the verb changes its meaning depending on the choice of mood in the subordinate clause
Klíčová slova: modus, modalita, subjunktiv, indikativ, změna významu
Klíčová slova anglicky: mood, modality, subjunctive, indicative, change of meaning
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.04.2014
Datum zadání: 23.04.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.04.2014
Datum a čas obhajoby: 22.06.2016 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Vymezení cíle práce – zkoumání konstrukcí se slovesy parecer, temer, temerse, sentir, esperar, decir, hacer, insistir; vymezení významových rozdílů při použití subjunktivu / indikativu ve vedlejší větě; překlad těchto konstrukcí do češtiny
2. Přehled sekundární literatury, popis metodologie (jazykové korpusy)
3. Stručný úvod do problematiky modality a volby slovesného způsobu, možnosti překladu subjunktivu do češtiny
4. Volba modu po zkoumaných slovesech - charakteristika sloves, faktory ovlivňující užití indikativu / subjunktivu, předpokládaný dopad na český překlad
5. Odraz volby modu v českých ekvivalentech – analýza výsledků z vícejazyčného korpusu
6. Závěr – shrnutí závěrů; zhodnocení, nakolik je významové rozdíly ve španělštině možné promítnout do češtiny
Seznam odborné literatury
BORREGO, J; ASENCIO, J.G.; PRIETO, E. El subjuntivo. Valores y usos. Madrid : Sociedad General Espaňola de Librería, 1992.
BOSQUE, Ignacio; DEMONTE, Violeta (eds.). Gramática descriptiva de la lengua espaňola. Madrid : Espasa-Calpe, 2000.
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Jesús. El subjuntivo. Madrid : Edelsa, 1998.
HAVERKATE, Henk. The Syntax, Semantics and Pragmatics of Spanish Mood. Amsterdam; Philadelphia : John Benjamins Pub. Co., 2002.
PALMER, Frank Robert. Mood and Modality. Cambridge : Cambridge University Press, 1986.
RAE. Nueva gramática de la lengua española. Madrid : Espasa Libros, 2009.
PORTO DAPENA, José Álvaro. Del indicativo al subjuntivo: valores y usos de los modos del verbo. Madrid : Arco Libros, 1991.
SASTRE RUANO, María Ángeles. El subjuntivo en español. Salamanca : Colegio de España, 1997.
RIDRUEJO, Emilio. Modo y modalidad. El modo en las subordinadas sustantivas. In Gramática descriptiva de la lengua española. Ignacio Bosque; Violeta Damonte (eds.). Madrid : Espasa Calpe, 1999, s. 3209-3251.
ZAVADIL, Bohumil. Kategorie modality ve španělštině. Praha : Univerzita Karlova, 1980.
ZAVADIL, Bohumil; ČERMÁK, Petr. Mluvnice současné španělštiny. Praha : Karolinum, 2010.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK